افترای عملی چیست ؟

افترای عملی بر خلاف افترای لفظی است . به این معنا که مرتکب به جای استفاده از سخن افترا آمیز یا استفاده از مطلب توهین آمیز علیه دیگری ، با استفاده از ادوات و اشیاء اتهام آور نزد قربانی ، او را در مظان اتهام قرار دهد .

تأثیر منفی افتـرا عـمـلی بر روی آبرو وحیثیت قربانی بیشتر از افترا ساده است .

مجازات 1402 افترای عملی

مطابق با ماده 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد.

بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند. یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید. و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

عنصر مادی در افترای عملی :

 • رفتار مرتکب در جرم افتـرای عـملی به صورت فعل مثبت ، اعم از گذاردن ، مخفی کردن ، متعلق به غیر قرار دادن است .
 • منظور از گذاردن ، گذاشتن آلات و اشیاء اتهام آور در محل زندگی ، کار ، جیب و یا اشیاء متعلق به دیگری است .
 • منظور از مخفی کردن ، گذاشتن همرا با پنهانکاری است. مثل اینکه مرتکب اسلحه بدون مجوز را در کانال کولر و یا لوله بخاری دیگری پنهان کند .
 • منـظور از متعلق به دیگری قلمداد کردن این است که مرتکب بدون گذاردن و یا مخفی کردن اموال در جایی ، آن را متعلق به دیگری قلمداد کند .
 • نکته قابل توجه این است که گذاردن و پنهان کردن مخصوص اموال منقول می باشد. در صورتی که متعلق به دیگری قلمداد کردن ، می تواند شامل اموال منقول و غیر منقول باشد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم افتـرای عمـلی :

 • قابلیت اتهام آور بودن اشیاء و ادوات

  به این معنی که اشیاء و ادواتی که در منزل ، محل کار ، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری ، گذاشته یا پنهان می شود. باید دارای ماهیت اتـهام آور باشد . به گونه ای که پیدا کردن این اشیاء در نزد دیگری موجب تعقیب کیفری وی باشد .

 • عدم اطلاع بزه دیده از عمل ارتکاب :

  عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد . بنابراین کسی که با اطلاع ، مواد مخدر متعلق به دیگری را نزد خود نگهداری می کند و پس از آن تحت عنوان نگهداری مواد مخدر مورد تعقیب قرار می گیرد ، نمی تواند تحت عنوان افتـرای عملـی ، مدعی شود . اما چنانچه شخصی از متعلقات مربوط به بسته یا چمدانی که به او سپرده می شود بی اطلاع باشد. می تواند مدعی افـترای عـملـی در صورت دارا بودن شرایط دیگر باشد .

نتیجه حاصله از افترای عملی :

افترای عملی از جرایم مقیّد است . با توجه به اینکه قانونگذار وقوع افترای عملی را زمانی مسلم دانسته که قرار منع تعقیب یا حکم برائت بزه دیده یا قربانی قطعی شود . در این صورت قربانی می تواند تحت عنوان افترای عملی از مرتکب شکایت کند .

عنصر روانی

لازمه ی تحقق جرم افـترای عمـلی ، وجود سوء نیت در مرتکب است . به این معنی که مرتکب عالماً و عامداً ، به قصد متهم کردن دیگری ، عمل خود را انجام دهد . بنابراین مرتکب باید رفتار خود را به صورت عمدی و با قصد انجام دهد و تحت تأثیر عواملی نظیر : مستی ، مواد مخدر ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی نباشد . همچنین مرتکب باید از ماهیت اتهام آوری اشیاء و ادوات مورد بحث آگاه باشد . بنابراین چنانچه مرتکب بسته ای را که حاوی اسلحه می باشد و خود از محتوای بسته بی اطلاع است ، نزد دیگری قرار دهد. محکوم کردن وی به جرم افترای عملی ، وجاهت قانونی ندارد .

وجود سوء نیت خاص :

مرتکب باید از سوء نیت خاص برخوردار باشد . یعنی قصد متهم کردن دیگری را داشته باشد. چنانچه شخصی که تحت تعقیب می باشد کیف حاوی مواد مخدر را در منزل دیگری پرتاب کند. به دلیل عدم وجود سوء نیت خاص ، مشمول عنوان افترای عملی نخواهد بود .

جرم افترای عملی از جرایم قابل گذشت است. و با رضایت شاکی ، تعقیب و مجازات مرتکب موقوف می شود .

مجازات افترای عملی

قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات افترای عملی را حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مجازات توهین به رهبری

توهین به رهبری + مجازات ها و قوانین مربوطه

توهین به رهبری چه مجازاتی دارد ؟  : هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری به هر نحوی توهین کند ، مرتکب جرم شده و به مجازات حبس محکوم می شود .

مجازات توهین به رهبری

توهـیـن به رهبـری فعلی و قبلی به موجب ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم است. و مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادگاه انقلاب می باشد .

ماده 514 قانون تعزیرات در مورد توهـین به رهبـری اِشعار می دارد : هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهـبری به نحوی از انحاء اهانت نماید. به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

توهین به رهبـری به هر نحوی اعم از فعل ، گفتار ، اشاره ی صریح یا کتابت کفایت می کند .

نکته قابل توجه در تحقق این جرم این است که لازم نیست مرتکب در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه توهین کند. بلکه توهین ولو با انگیزه شخصی و در غیر حالت وظیفه هم شامل می شود .

توهین به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت است :

لزوم حفظ حرمت شخص اول مملکت موجب شده تا قانونگذار بدون هیچ قیدی ، توهین را جرم انگاری کند. به همین دلیل جرم توهیـن به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته و در همه ی حالات آن از جمله جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است .

شرایط تحقق جرم توهین به رهبری :

 • لزوم عمد در ارتکاب توهـین به رهبـری :

  مرتکب باید در توهین عامد باشد . به این ترتیب توهین در حال مستی ، خواب ، بیهوشی ، هیپنوتیزم نمی تواند مشمول عنوان توهین به رهبری باشد .

 • علم به موهن بودن رفتار :

  علاوه بر عمد در فعل ، مرتکب باید نسبت به موهن بودن رفتار علم و آگاهی داشته باشد .

 • آگاه بودن شخص از مقامِ و شآنِ شخصیت مورد توهیـن :

  مرتکب باید با علم به رهبر بودن شخص مورد توهین به او اهانت کند .

 • علم و آگاهی مرتکب نسبت به معنی لغات و کلمات مورد استفاده :

  عدم علم و آگاهی مرتکب به معنی لغات به کار برده شده. و همچنین عدم اطلاع از سِمَت شخص مورد توهین ، موجب خروج از توهین به رهبری می شود .

مجازات توهین به رهبری :

با توجه به ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مجازات توهیـن به رهبری حبس از شش ماه تا دو سال است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی  در امور کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تبلیغ علیه نظام چه مجازاتی دارد؟

تبلیغ علیه نظام در چه مواردی اتفاق می افتد و چه مجازاتی دارد ؟ تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . این جرم  زمانی موضوعیت پیدا می کند که مرتکب اقدام به تبلـیغ علـیـه کلیّـت نظـام کند. و یا تبلیـغ علیـه گروه ها و سازمانهایی باشد که قصد براندازی حکومت اسلامی را دارند. در غیر این صورت مشمول عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام نخواهد بود .

تبلیغ علیه نظام

ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این مورد اِشعار می دارد :

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

منظور از فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست ؟

هر نوع فعالیت تبـلیغی اعم از برگزاری تظاهرات ، راه انداختن ایستگاه های رادیو تلوزیونی در خارج یا به عهده گرفتن گویندگی آن ها ، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه ، مکاتبه ی گسترده با مسولان سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام و نظایر آن ها مشمو ل عنوان فعالیت تبلیغی علـیه نظـام می باشد .

شرایط تحقق جرم تبلیغ علیه نظام :

دامنه ی شمول ماده ی 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان مجرمانه فعالیـت عـلیه نــظـام بسیار محدود است . بنابراین جهت تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است که عبارت است از :

 • وجود استمرار و تکرار در تبـلیغ علیـه نـظام :

  قانونگذار با قید فعالیت تبلـیغی در عنوان مجرمانه تبلیـغ عـلیـه نـظـام ، تکرار و استمرار در وقوع جرم را از شرایط اصلی تحقق جرم دانسته و بنابراین بعید به نظر می رسد کسی را که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت داشته مشمول عنوان فعالیت و تبلیـغ علـیـه نظـام دانست .

 • مباشرت شخص در تحقق جرم :

  عنوان فعالیت و تبلـیغ عـلیـه نظـام نیاز به انجام فعالیت تبلیغاتی با مباشرت مرتکب دارد. و چنانچه مرتکب شخصا اعمال مذکور را انجام نداده باشد و تنها دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیویی تشویق کند. و یا حقوق اشخاص به کارگیری شده در این شبکه را بپردازد. مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نبوده و نمی توان با این عنوان تحت تعقیب قرار گیرد. اما تحت عنوان معاونت در تبلیغ علیه نظام مجازات خواهد شد .

با توجه به وجود محدودیت هایی که قانونگذار جهت تحقق عنوان مجرمانه تبلیغ عـلیه نظام قرار داده. در می یابیم که دامنه ی شمول ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 کاملا محدود بوده. و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد .

مجازات جرم تـبـلیـغ عـلـیـه نـظـام :

جرم تبلیـغ علیـه نظـام یکی از جرایم سیاسی است. و مجازات این جرم نسبت به سایر جرایم علیه امنیت سبک بوده و عبارت است از سه ماه تا یک سال حبس می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

آیا مخالفت شوهر با کار کردن و شغل زن قانونی است ؟

مخالفت شوهر با شغل زن آیا مرد می تواند مانع کار کردن زن شود؟ مرد چگونه می توند مانع کار کردن همسر خود شود ؟در قانون مدنی در مورد مخالفت شوهر با شغل همسر خود بیان شده که : شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند .

 

مخالفت شوهر با شغل زن و کار کردن او

مرد باید ثابت کند که شغل زن خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی است . البته در خصوص مشاغل ذاتاً نامشروع ، نیازی به اثبات از طرف مرد نیست .

مخالفت شوهر با کار کردن و شغل زن

در خصوص پذیرش سمت قیمومت از جانب زن ، شوهر برای مخالفت خود نیازی به ارائه دلیل ندارد. چنانچه زن پیش از نکاح به حرفه مذکور اشتغال داشته و شوهر نیز به آن رضایت ضمنی داشته. شوهر باز هم می تواند پس از عقد با وجود شرایط موجود مانع از اشتغال زن شود .

مخالفت شوهر با شغل زن

زن تنها در صورتی از کار خود منع می شود که شغل وی منافی مصلحت خانواده و حیثیت وی باشد .

آیا مخالفت مرد در شغل زن تأثیری در معاملات زن دارد ؟

مخالفت مرد در خصوص قراردادهایی که زن در مورد اموال خود ، منعقد کرده است تأثیری نخواهد داشت . زیرا زن در امور مالی خود استقلال داشته و منع وی از اشتغال از سوی شوهر ، تأثیری در صحت معاملات وی ندارد .

در صورتی که زن حکم دادگاه را اجرا نکند ، دادگاه می تواند به درخواست مرد ، جهت الزام زن به رها کردن شغل ، برای هر روز تأخیر در اجرای حکم ،جریمه تعیین کند تا به مرد پرداخت شود .

 

آیا کارفرما می تواند قرار داد کار را خاتمه یافته تلقی کند ؟

کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر ، پیش از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع زن به اشتغال ، قرارداد را خاتمه یافته تلقی نماید. چرا که طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، منع زن از اشتغال منوط به تأیید دادگاه است .

آیا زن هم می تواند مرد را از اشتغال منع کند ؟

زن هم می تواند با رعایت شرایط ماده 1117 ، شوهر را از اشتغال به کار منع کند. مشروط بر اینکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

12 موانع قانونی و مذهبی نکاح و ازدواج در ایران

موانع نکاح چیست ؟ چه مواردی مانع از ازدواج است ؟ قانون مدنی با الهام از فقه اسلامی و منابع فقهی ، مواردی را تصریح کرده است که در صورت وجود هر یک از این موارد ازدواج غیر ممکن است . برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

موانع قانونی نکاح و ازدواج در ایران

قانون مدنی در ماده 1045 مواردی را با عنوان موانع نکاح بیان نموده است که عبارت است از :

 1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر چقدر که بالا برود .

 2. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود .

 3. نکاح با برادر و خواهر و فرزندان آنها تا هر قدر که پایین برود .

 4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجدات و جدات .

 5. استیفاء عدد .

 6. شوهر داشتن زن .

 7. عده داشتن زن .

 8. نکاح با غیر مسلمان .

 9. لعان .

 10. احرام .

 11. قرابت رضاعی .

 12. محارم سببی .

در توضیح موارد مذکور باید اظهار داشت که از لحاظ حرمت نکاح ، تفاوتی میان نسب مشروع و نامشروع نیست .

بنابراین ولد نامشروع با پدر و مادر طبیعی خود و یا سایر خویشان نسبی خود ، نمی تواند ازدواج کند .

موانع نکاح و ازدواج

تعریف استیفا عدد :

استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار می رود . یعنی اگر مردی چهار زن دائم داشته باشد ، دیگر نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم بگیرد . استیفاء عدد ، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است . این مانع اگر چه به صراحت در قانون مدنی نیامده است ، اما با توجه به فقه جزء موانع مسلم نکاح می باشد . البته باید اذعان داشت که استیفاء عدد طبق نظر مشهور در نکاح موقت محدودیتی ندارد .

شوهر داشتن زن :

تاهل زن نیز از دیگر موارد موانع نکاح است .

عده داشتن زن :

عده عبارت است مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند .

نکاح با غیر مسلمان :

کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کسی که به یکی از اصول اسلام اعتقاد نداشته باشد کافر است . اگر شوهر در زمان نکاح از اسلام خارج شود ، نکاح خود به خود منفسخ می شود . همچنین در مواردی که زنِ کافر اسلام آورد و شوهر وی همچنان بر کفر خود باقی بماند ، نکاح منفسخ می شود .

لعان :

لعان به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن است و در اصطلاح حقوق یعنی ، زن و شوهر با سوگند خوردن یکدیگر را تخطئه می کنند . بنابراین هنگاهی که مرد به همسر خود نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند ، لعان محقق می شود .

احرام :

قانون مدنی در ماده 1053 در مورد احرام می گوید : عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی می گردد . بنابراین احرام نیز از موارد موانع نکاح است .

قرابت رضاعی :

اگر طفلی شیر زن دیگری غیر از مادر خود را با داشتن شرایط مقرر در قانون بخورد نسبت به آن زن و کودک شیر خوارِ آن زن حرمت ازدواج پیدا میکند .

مستفاد از ماده 1046 قانون مدنی قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه
اولا ٌشیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانیاً شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد .
ثالثاً طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد .
رابعاً شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد طفل باشد .
خامساً مقدار شیری که طفل خورده از یک زن و از یک شوهر باشد .

بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد ، موجب حرمت نخواهد شد اگر چه شوهر آن دو زن یک نفر باشد . همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد ، آن پسر و یا آن دختر ، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد .

محارم سببی :

محارم سببی از دیگر موانع نکاح است .

مطابق با ماده 1047 قانون مدنی : نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است .
– بین مرد و مادر و جدات زن او هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی
– بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اَحفاد او بوده است هر چند درجه رضاعی باشد .
– بین مرد با دختران زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی ، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد .

جمع دو خواهر :

جمع دو خواهر نیز از موانع نکاح است . به این معنا که دو خواهر نمی توانند با هم در عقد یک مرد باشند . همچنین اگر یکی از خواهران در عده طلاق رجعی باشد ، این حکم جاری است .

حرمت مشروط ناشی از سه طلاق :

حرمـت مشروط ناشی از سه طلاق : زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطة طلاق یا فسخ یا فوت جدایی حاصل شده باشد .

حرمت مشروط ناشی از سه طلاق :

حـرمت ناشی از نه طلاق نیز از موانع نکاح است : به موجب قانون مدنی زن شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده بر آن شخص حرمت ابدی پیدا می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759 –

مطالبه ی ارش ملک معیوب با وکیل

شرایط و نحوه مطالبه ی ارش ملک معیوب مفهوم ارش با وکیل شاه مرادی : ارش گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها است و مختص به بیع نیست. و در هر قرارداد معوض و تملیکی راه دارد مگر در عقد اجاره. ( در اجاره حق مطالبه ارش وجود ندارد. و مستأجر فقط می تواند قرارداد را فسخ کند ). مطالبه ی ارش ملک معیوب زمانی موضوعیت پیدا می کند که کالای مورد نظر در حین معامله معیوب بوده است. و خریدار به این عیب آگاه نباشد .

مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را ارش می گویند .  در صورتی که شخصی کالایی را بخرد و آن کالا معیوب از کار در آید ، خریدار بین فسخ عقد و گرفتن ارش مخیر است .

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می باشد. و دادگاه برای مشخص شدن قیمت دقیق ارش مبیع ، آن را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد .

مطالبه ی ارش ملک معیوب با وکیل

دادخواست مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب – مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

چنان چه پس از انعقاد معامله معلوم شود که ملک در هنگام معامله معیوب بوده است و این عیب مخفی بوده و مشتری بر آن جاهل بوده است. مشتری می تواند یا قرارداد را فسخ کند و یا ارش بگیرد. اگر مشتری نخواهد قرارداد را فسخ کند. می تواند دادخواست مطـالبـه ی ا ر ش مـلک معـیوب را به دادگاه ارائه دهد. در دعوی مطالبه ارش ، مشتری که مبیع معیوب را دریافت کرده است. خواهان بوده و دعوی را به طرفیت فروشنده اقامه می کند .

در صورتی که مبلغ مورد مطالبه به میزان بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد . خواهان باید دعوی خود را در شورای حل اختلاف مطرح کند و در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد .

پس از رسیدگی به دعوی مطـالبـه ارش ، مرجع صالح اقدام به صدور رأی می کند . بعد از قطعیت آن و ابلاغ اجراییه به خوانده ، پرونده به دادورز سپرده می شود. و محکوم له (خواهان ) می تواند با معرفی اموال محکوم علیه ( خوانده ) نسبت به اخذ محکوم به اقدام کند. در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، محکوم له می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را بکند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

شرایط و نحوه اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان با وکیل شاه مرادی : در عملیات ساختمانی به طور طبیعی احتمال خطر وجود دارد . برای کاهش این خطرات ، مقررات و ضوابط ویژه ای برای ساخت و ساز ، پیش بینی شده است. مستند به ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان ، پیش فروشنده در قبال خسارت ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ، مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه کند .

نحوه اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

چنان چه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود. پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود. در صورت استنکاف پیش فروشنده از بیمه کردنِ مسئولیت خود ، پیش خریدار می تواند از طریق دادگاه او را به این کار ملزم کند. نکته مهم این است که حتی اگر بیمه نامه ی مورد نظر گرفته نشود و از طریق دادگاه دعوی مذکور اقامه نشود. باز هم از مسئولیت پیش فروشنده نمی کاهد .

اخذ بیمه نامه پیش فروش ساختمان

مزیت داشتن بیمه نامه این فایده عملی را دارد. که در صورت بروز خسارت ، لازم نیست پیش خریدار برای جبران خسارت به پیش فروشنده مراجعه کند .

 

دعوی الزام به اخذ بیمه نامه

دعوی الزام به اخـذ بیـمه نامـه ، موضـوع مـاده 9 قـانون پـیش فـروش سـاختمـان از سوی پیش خریدار ، مطرح می شود .

خوانده دعوی پیش فروشنده و سازنده ملک است .

زمانی که رأی ، مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به الزام به اخذ بیمه نامه. موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان صادر شد. و قطعیت یافت ، اجراییه صادر می شود . در صورت استنکاف پیش فروشنده از انجام حکم دادگاه ، پیش خریدار می تواند خود نسبت به اخذ بیمه نامه اقدام کند. و هزینه های پرداختی را از پیش فروشنده مطالبه کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

اثبات مالکیت ملک بدون سند + شرایط و مراحل

اثبات مالکیت ملک بدون سند با وکیل شاه مرادی : اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد. به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد . حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک ، اختلافی به وجود آید و خریدار یا شخص دیگری که به هر نحوی ملک را تملک کرده ، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند. لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند. و دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان ، نظیر تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند. حکم به اثبات مالکیت وی را صادر می کند .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

اثبات مالکیت ملک بدون سند :

حکم اثبات مالکیت ، اعلامی است. به عبارت بهتر حکم اثبات مالکیت ، نیاز به صدور اجراییه با کمک وکیل ملکی ندارد. و پس از قطعیت حکم ، محکوم له مالک رسمی ملک بوده و می تواند از مزایای رأی استفاده کند .

آیا می توان نسبت به املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت طرح نمود ؟

خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست. چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت ، نسبت به ملکی که سند رسمی دارد. بر خلاف قانون ثبت بوده و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت زمانی مطرح می شود. که ملک مورد نظر به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد .

اثبات مالکیت ملک بدون سند

چگونه می توان مالکیت را اثبات نمود ؟

برای اثبات مالکیت ، الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست. بلکه ممکن است به اشکال مختلف ، ملک منتقل شده باشد مثلاً ممکن است ملک از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد. بنابراین مالکیت از طریق دیگری مانند تصرف در ملک یا شهادت شهود نیز قابل اثبات است .

دعوای اثبات مالکیت همراه با خلع ید:

در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است. مدعی دعوی اثبات مالکیت می تواند ، دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت هم زمان مطرح کند .

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات مالکیت با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس :09123939759

گرفتن گواهی تجرد + مراحل و نحوه اقدام با وکیل

چگونه و از کجا گواهی تجرد بگیریم ؟ امید شاه مردای ، وکیل پایه یک دادگستری : یکی از مسائلی که افراد را به سمت اداره ثبت احوال، اداره امور ایرانیان در خارج از کشور و یا وکیل امور حسبی سوق می دهد گرفتن گواهی تجرد است. گواهی تجرد برای کسانی صادر می شود که در زمان صدور گواهی در علقه زوجیت هیچ فردی نبوده و در واقع مجرد محسوب می شوند.

با توجه به تعریف تجرد که شامل افراد مطلقه، بیوه و افرادی که مدت نکاح موقت آن ها گذشته است و آن را تمدید نکرده اند و همچنین شامل نکاح باطل و فسخ شده نیز می شود. بنابراین می توان گفت گواهی تجرد صرفاً برای کسانی که تا کنون با هیچ فردی در علقه زوجیت نبوده اند صادر نمی شود و شامل افراد فوق نیز می گردد.

گرفتن گواهی تجرد با وکیل

مزایای گرفتن گواهی تجرد

شاید این سوال نیز برای شما مطرح گردد که اگر گواهی تجرد برای افراد بیوه، مطلقه و سایر افراد مذکور در مقدمه صادر می شود بنابراین گرفتن آن به چه دردی می خورد؟

در ابتدا باید ذکر کنیم که حفظ حرمت این افراد و همچنین رجوع به معنای لغوی تجرد، حکم می کند. تا افراد فوق را در دسته افراد مجرد قرار دهیم. علاوه بر این در گواهی تجرد به این مسئله نیز اشاره می شود که متقاضی قبلاً سابقه ازدواج داشته است یا خیر؟

در واقع اگر فرد به هر علتی اعم از مرگ همسر یا طلاق ، بیوه یا مطلقه شده است. و اکنون مجرد محسوب شود، این مقوله در گواهی تجرد نیز قید می شود و افراد ذی نفع می توانند از این مسئله آگاهی پیدا کنند.

مراحل گرفتن گواهی تجرد

گرفتن گواهی تجرد کار بسیار آسان و راحتی است. از زمان تقاضای شما تا زمانی که گواهی را دریافت می کنید یک یا دو روز کاری طول می کشد. برای این کار، ساده ترین راه ممکن این است که به اداره ثبت احوال مراجعه کنید. اما اغلب کسانی که درخواست گواهی تجرد می دهند مقیم خارج هستند. که در این شرایط باید به یکی از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور مراجعه کنند.

صدور گواهی تجرد در اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه (در داخل کشور) نیز صورت می پذیرد. همچنین شما می توانید درخواست خود را به صورت آنلاین و از طریق وب سایت رسمی اداره ثبت احوال کشور ارائه کنید. امکان تقاضای صدور گواهی تجرد از طریق فردی به غیر از متقاضی نیز امکان پذیر است مشروط بر اینکه وکالت نامه رسمی و قانونی را در این زمینه ارائه نماید.

تحویل گواهـی تجـرد

تقاضای صدور گواهی تجرد در اغلب مناطق کشور امکان پذیر است اما تحویل آن به متقاضی یا وکیل رسمی و قانونی او صرفاً در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور به آدرس :

تهران – خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد.

مشاهده موقعیت بر روی نقشه

مدارک لازم

برای گرفتن گواهی تجرد و با مراجعه به هرکدام از اداراتی که در این مقاله بیان کرده ایم . باید مدارک ذیل را ارائه کنید:

 • اصل شناسنامه متقاضی.
 • یک برگ فتوکپی شناسنامه.
 • تکمیل فرم درخواست.
 • پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری.
 • ارائه وکالت نامه رسمی و قانونی برای دریافت یا تقاضای گواهی تجرد.

ترجمه گواهی تجرد

یکی دیگر از مواردی که در خصوص گواهی تجرد مطرح می گردد ترجمه آن است. همانطور که در بخش های ابتدایی مقاله بیان کردیم هدف از گرفتن گواهی تجرد صرفاً اطلاع از وضعیت تأهل یا تجرد یک خواستگار یا دختری که به خواستگاری وی رفته اند نیست بلکه می تواند شامل موارد دیگری نیز باشد.

در واقع باید بگوییم که در اغلب موارد هدف از گرفتن گواهی تجرد، ارائه آن به مقامات خارج از کشور با هدف تایید ازدواجی که در خارج از کشور صورت گرفته است یا مواردی از این قبیل می باشد. چرا که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، چند شوهری ممنوع است و بخش قابل توجهی از کشورها نیز تعدد زوجات را به رسمیت نمی شناسند.

در چنین مواردی لازم است تا گواهی تجرد از کشور مبدا برای افراد مقیم در خارج از کشور صادر گردد. در این شرایط باید ترجمه آن توسط دارالترجمه رسمی صورت گرفته و بعد از تایید توسط دفتر امور مترجمان وزارت دادگستری. به تایید وزارت امور خارجه نیز برسد. هزینه ترجمه گواهی تجرد توسط دارالترجمه رسمی و تایید آن توسط وزارت خارجه کشور نیز به صورت جداگانه اخذ می گردد.

گواهی تجرد چیست ؟

گواهی مبنی بر اینکه شخص در علقه زوجیت کسی نمی باشد.

آیا برای افراد مطلقه نیز این گواهی صادر می گردد ؟

بله ، صادر می شود.

مدت اعتبار گواهی تجرد چقدر است ؟

مدت اعتبار این گواهی 1 ماه از تاریخ صدور می باشد.

وکیل اعتراض ثالث اجرایی + آموزش و نکات ضروری

نحوه اعتراض ثالث اجرایی با وکیل شاه مرادی  : قبل از پرداختن به نحوه اعتراض ثالث اجرایی باید به بررسی این موضوع بپردازیم که ثالث اجرایی کیست و منظور از اعتراض ثالث اجرایی چه می باشد؟

در باب این موضوع باید بگوییم که مسئله اعتراض ثالث اجرایی به بعد از قطعیت حکم و در زمان اجرای حکم صادره از دادگاه بازمی گردد. به همین علت به اعتراض ثالث اجرایی شهرت دارد. این مبحث را در ادامه به صورت تفصیلی تر تشریح خواهیم کرد. و در نهایت نحوه اعتراض ثالث اجرایی را بیان می نماییم. با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

اعتراض ثالث اجرایی به چه معناست؟

وکیل اعتراض ثالث اجرایی در تهران

اعتراض ثالث اجرایی ، زمانی مطرح می شود که فرد ثالث خود را صاحب حقی و ذینفع در دعوایی می داند. که بدون حضور او مورد رسیدگی واقع شده و حکم نیز صادر شده است. زمانیکه این شخص بعد از حکم صادره و قطعی شده و در مرحله اجرا از آن مطلع می شود اعتراض ثالث اجرایی مصداق پیدا می کند. و می تواند از طریق مواد قانونی در خصوص اعتراض به اجرای حکم اقدام نماید. قانون گذار در این فرض این حق را برای فرد ثالث در نظر گرفته است. که تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی دوباره دعوا را به جریان بیاندازد و از حقوق خود دفاع کند.

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

حق اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

حقی که به شخص ثالث این اجازه را می دهد. تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اعتراض نماید در قانون اجرای احکام مدنی بیان شده و رسمیت یافته است. طبق این قانون:

اگر شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید. اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد. که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. از مال مورد نظر رفع توقیف می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد. و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند.

حق اعتـراض ثالـث اجرایـی در قانون آیین دادرسی مدنی

وکیل نحوه اعتراض ثالث اجرایی : علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی هم حق اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی را به رسمیت شناخته است و آن را به این صورت بیان می دارد که:

اگر در خصوص دعواهایی که در دادگاه های حقوقی مطرح می شوند، آرائی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورند و این اشخاص یا نمایندگان آن ها در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند، می ‌توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.

شرایط لازم برای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی

همانطور که مشخص است در همه موارد نمی توان به اعتراض ثالث اجرایی ترتیب اثر داد. بنابراین رعایت شریط مقرر در قانون برای استماع اظهارات معترض لازم است که عبارتند از:

 1. ادعای مزبور باید مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد.
 2. تاریخ حکم قطعی یا سند رسمی باید مقدم بر تاریخ توقیف مال توسط دادگاه باشد.

وکیل نحوه اعتراض ثالث اجرایی : لازم است بدانید که اگر مال توقیف شده دارای سند رسمی نباشد. یا معترض ثالث اجرایی نتواند سند رسمی ارائه کند. و یه ارائه سند عادی مانند مبایعه نامه اکتفا کند باید مراحل قانونی برای اثبات مالکیت و انتقال سند رسمی را پشت سر بگذارد.

ثالـث اجـرایی چگونه می تواند به عملیات اجرایی اعتراض نماید؟

اکنون به سوال اصلی مقاله بازمی گردیم. نحوه اعتراض ثالث اجرایی به صورت ذیل است:

 • در ابتدا باید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را مشخص کنیم. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه صادرکننده رای بدوی می باشد. و نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که حتی اگر نسبت به آن دعوا تجدیدنظر خواهی هم شده باشد. باز دادگاه بدوی باید به این اعتراض رسیدگی نماید.
 • طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست صورت می گیرد. و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید. همچنین لازم است تا کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست دادخواست ارائه دهد. اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد. در صورتی که تاریخ مدرک ارائه شده از جانب شخص ثالث، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف می دهد. در غیر این صورت اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، سند عادی مثل یک مبایعه نامه باشد، باید در دادگاه بررسی گردد.
 • لازم است بدانید که این دعوا بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. دادگاه دستور تشکیل جلسه دادرسی را داده و به بررسی مدرک ارائه شده و استماع اظهارات شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضا نموده اند می پردازد. تا ضمن انجام تحقیقات مقدماتی واقعیت امر را کشف نماید.

مشاوره حقوقی دعاوی اعتراض ثالث با وکیل شاه مرادی.

آثار اعتراض ثالث اجرایی

مهمترین اثر دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی است. بدین معنا که دادگاه با ارسال رونوشت نامه ای به اجرای احکام، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند و اجرای احکام نیز با ارسال نامه ای قرار توقیف عملیات اجرایی را انجام خواهد داد. البته این قرار همانطور که از عنوان آن پیداست به صورت دائمی نمی باشد. و تا زمان تعیین تکلیف نهایی اعتبار دارد. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.

وکیل اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف خودرو

بسیار شایع است که فروش خودرو با اعتای وکالت به دیگری ، صورت می پذیرد. در برخی موارد ، طلبکار فروشنده بعد از محکوم نمودن فروشنده بابت دین مستقل اقدام به توقیف خودروی خریدار می نماید. در این مواقع سریعترین راه برای رفع توقیف از خودروی مذبور و اثبات مالکیت وی اعتراض ثالث اجرایی می باشد. که نیاز به رعایت نکات ضروری برای طرح دعوای مذکور است. پیشنهاد می گردد در این خصوص به وکیل متخصص مراجعه نمایید. تا در کوتاه ترین زمان ، رفع اثر از توقیف و اثبات مالکیت صورت پذیرد.

آیا طلبکار می تواند خودروی بدهکار خود را توقیف نماید ؟

بله ، طلبکار به موجب رای محکومیت می تواند اموال بدهکار را توقیف نموده و در نهایت حتی به فروش برساند.

آیا خریدار خودرو که مالک واقعی خودرو می باشد ، می تواند از توقیف خودرو رفع اثر نماید ؟

بله ، به وسیله اعتراض ثالث اجرایی به استناد مدارک مالکیت خود می تواند از توقیف مال مذبور ، رفع اثر نماید.