صفر تا 100 دریافت و وصول مهریه در کمترین زمان ممکن با بهترین وکیل مهریه در غرب تهران – صادقیه ، آریاشهر – امید شاه مرادی : طبق مواد قانون مدنى هر انسانى اعم از زن و مرد از حق تمتع برخوردار است يعنى مى تواند داراى حق شود. از جمله اين حقوق آن است كه مى تواند مالك مال شود و هر گونه تصرفى را در امور مالى خود نمايد . مگر آن كه ديوانه ، غير رشيد ويا سفيه باشد. از جمله اين حقوق مالى مهر است كه مرد هنگام ازدواج با زن به او مى دهد.

وکیل مهریه

تعريف مهریه – وکیل مهریه

مهر مالى است كه به هنگام عقد نكاح بر اساس ضوابط شرع و رسوم و عرف از طرف مرد به زن پرداخت مى گردد و صداق ، صداقه و كابين نيز ناميده مى شود . مهریه می تواند به صورت عند المطالبه یا عند الاستطاعه باشد ؛ اما اصولاً  به صورت عندالمطالبه است يعنى به محض وقوع عقد نكاح ، زوجه می تواند هر زمان که خواست آن را مطالبه کند .

چرا که با وقوع عقد نکاح زن مالك مهریه مى شود . البته بايد اذعان داشت كه اين مالكيت نسبت به نصف مهریه مستقر و در نيمى ديگر متزلزل است و به تعبير صحيح تر و كاملتر به محض وقوع عقد نكاح تمام مهریه به صورت متزلزل به مالكيت زن در مى آيد و زیر نظر وکیل مهریه با يكى از مواد زير استقرار مى يابد :

 1. نزديكى
 2. فوت شوهر
 3. فوت زن
 4. ارتداد فطرى شوهر

انواع مهریه

مهرالسنه (مهر محمدى)

مهريه حضرت فاطمه (ع) كه مقدار آن دويست و شصت و دو مثقال و نيم پول نقره مسكوك است.

مهرالمسمى

ميزان مالى است كه به عنوان مهریه در عقد نكاح ذكر مى گردد و مورد توافق زوجين است .

مهرالمثل

در صورتى كه در عقد نكاح دائم زوجين مهریه را تعيين نكرده باشند مى توانند پس از عقد ميزان مهریه را معين كنند . چنانچه قبل از تعيين ميزان مهریه بين زوجين نزديكى واقع شود ، زوجه مستحق مهر المثل است . مهرالمثل مالى است كه متناسب با وضع خانوادگى ، اقوام و نزديكان زوجه در نظر گرفته مى شود .

مهرالمتعه

چنانچه در عقد نكاح دائم مهر تعيين نشده باشد و شوهر بخواد همسر خود را قبل از وقوع نزديكى طلاق دهد بايد مبلغ مهر المتعه را به زوجه بدهد كه اين مبلغ متناسب با وضعيت مرد مى باشد.

مهریه

شرايط مهریه

 1. مهریه بايد ارزش مالى داشته باشد و آنچه فاقد ارزش مالى و نفع عقلايى است را نمى توان مهر قرار داد.
 2. مهریه بايد شرعاً و قانوناً قابل نقل و انتقال و معامله باشد.
 3. مهریه  بايد مالى از اموال زوج باشد بنابراين اموال عمومى و يا موقوفات را نمى توان مهر قرار داد.
  بنابراين با توجه به شرايط بالا هر چيز قابل تملكى را اعم از عين يا منفعت مى توان مهر قرار داد.

عدم تعيين مهریه در عقد نكاح دائم و موقت

عدم تعيين مهریه در نكاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود . بنابراين زوجين مى توانند در عقد نكاح دائم ، تعيين ميزان مهریه را موكول به بعد از عقد نكاح نمايند . اما در عقد نكاح موقت ، مبناى عقد تعيين مهریه مى باشد . لذا عدم تعيين مهریه در عقد موقت موجب بطلان عقد مى باشد.

چگونگى محاسبه مهریه

بر اساس قوانین جدید مهریه ، چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجين هنگام وقوع عقد به ترتيب خاصى براى وصول آن توافق نكرده باشند ، به ترتيب زير عمل مى گردد

متوسط شاخص بهاى سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بهاى سال وقوع عقد و نتيجه بدست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه . توضيح آنكه در صورت فوت زوج كه مهریه بايد از تركه وى پرداخت گردد مبناى محاسبه تاريخ فوت خواهد بود. جهت محاسبه دقیقتر میتوانید به وکیل مهریه مراجعه نموده و مشاوره های لازم را نیز دریافت نمایید.
شاخص بهاى سال قبل/ شاخص بهاى سال وقوع عقد*مبلغ مندرج در عقد نامه

مهریه به دو طريق از طرف زوجه قابل وصول مى باشد

 1. از طريق مراجعه به دادگسترى (وکیل دادگستری)
 2. وصول از طريق اجراى ثبت اسناد

 وصول مهریه از طريق دادگاه :

دعواى مطروحه يك دعواى مالى به طرفيت زوج مى باشد و تابع تشريفات دادگاه خانواده مى باشد

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق توافقی

 وصول مهریه از طريق اجراى ثبت

چنانچه عقد نامه رسمى باشد ، دربافت مهریه توسط وکیل مهریه از طريق اجراى ثبت نيز قابل وصول است ، بدين توضيح كه زوجه به دفتر خانه اى كه ازدواج در آن واقع و به ثبت رسيده است رجوع و تقاضاى وصول مهریه خود را مى نمايد . از طرف دفتر خانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد .

زوجه بايد تقاضاى اجراى مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه نمايد . چنانچه از طرف زوجه مالى از زوج معرفى گردد كه جزء مستثنيات نباشد مال معرفى شده از طرف اجراى ثبت به نفع زوجه توقيف مى گردد و چنانچه زوج فاقد مال بوده ولكن كارمند دولت باشد ، با تقاضاى زوجه يك سوم حقوق وى تا پرداخت كل مهریه به نفع توقيف و به زوجه پرداخت مى گردد.

آيا ورثه زوجه حق تقاضاى مهریه را از ورثه زوج دارند؟

مهریه نيز مانند ساير حقوق مالى قابل نقل و انتقال قهرى به ورثه است . بنابراين مطالبه مهریه به عنوان قسمتى از اموال جا مانده از سوى ورثه زوجه به طرفيت ورثه زوج كه اموال بر جا مانده را قبول نموده اند ، در حدود اموال مزبور به اندازه سهم آنان بلااشكال است.

آيا زوجه پس از فوت مى تواند از ورثه تقاضاى اجرت المثل نمايد؟

اساس استحقاق اجرت المثل ايام زوجيت منوط به وقوع طلاق می باشد و از طرفى تعلق اجرت المثل امرى استثنايى و محدود به موارد منصوص است ، لذا تسرى تعلق اجرت المثل به فوت زوج بر خلاف قانون و موازين حقوقى است . همچنين در مورد اجرت المثل در قانون به بحث فوت زوج و ماترك وى اشاره اى ننموده و همچنين در مرحله اثبات در دادگاه نيز حضور زوج براى بررسى حسن معاشرت زوجت و عدم قصد تبرع و صدور دستور ناحيه زوج و … لازم است كه با وصف نامبرده اين امر امكان پذير نيست.

جهت کسب اطلاع و قبل از اقدام به دادخواست و طرح دعوی یا دفاع در دعوی یا اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759

دادگاه حداقل چند سکه به عنوان پیش پرداخت مهریه تعیین می کند ؟

میزان مشخص و ثابتی ندارد و پیش قسط با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می گردد در مواقعی حتی ممکن است دادگاه هیچ پیش پرداختی تعیین نکند و پرداخت مهریه به طور کلی اقساطی و بدون پیش پرداخت باشد .

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد ؟

در هر حال مهریه به زن تعلق می گیرد مگر در صورت فسخ نکاح .

حق الوکاله وکیل در پرونده مهریه چقدر است ؟

مبلغ مشخص و ثابتی ندارد ، با توجه به میزان مهریه بین وکیل و موکل توافق می شود .

آیا در هر صورت فقط به زن 110 سکه تعلق می گیرد ؟

خیر ، چنانچه مهریه زن بیش از 110 سکه باشد و دارایی مرد ( به جز مستثنیات دین ) مازاد بر 110 سکه باشد زن می تواند تا میزان تمام مهریه آن را توقیف نماید .

آیا هر چیزی را می توان به عنوان مهریه تعیین نمود ( مانند اعضای بدن مرد ) ؟

خیر ، برابر ماده 1078 قانون مدنی مهریه علاوه بر مالیت داشتن باید قابل تملک نیز باشد .