وکیل انحصار وراثت , حصر وراثت % در 10 روز % + مدارک

وکیل انحصار وراثت , حصر وراثت توسط وکیل پایه یک امید شاه مرادی – در سریع ترین زمان ممکن  : یکی از راههای اثبات رابطه خویشاوندی صدور گواهی انحصار وراثت است ، البته تنها اثر این گواهی، اثبات خویشاوندی نیست. لذا در این مطلب که توسط وکیل متخصص انحصار وراثت تهیه و تنظیم شده است سعی بر آن شده تا نکات کاربردی در این خصوص تقدیم شما عزیزان گردد .

وکیل انحصار وراثت

چه اشخاصی می توانند درخواست گواهی انحصار ورثه نمایند؟

مستفاد از ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی اشخاص ذیل می توانند تقاضای گواهی رسمی انحصار وراثت نمایند.

 1. وراث متوفی و در مورد محجورین نماینده ایشان
 2. اشخاص ذینفع غیر از وراث : طلبکاران ، موصی له و تمام اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ترکه ( اموال ) متوفی منتفع می شوند .

آثار گواهی انحصار وراثت

الف ) مطالبه دین از مدیون با ارائه گواهی انحصار وراثت

به این معنا که کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می باشد. ملزم است با ارائه گواهی انحصار وراثت به کسانی که در گواهی مذکور به عنوان ذینفع معرفی شده اند ، طلب خود را مطالبه نماید .

ب) ثبت انتقال ملک متوفی به ورثه در دفتر املاک

مستنبط از ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی را که به نام متوفی ثبت شده به آنها منتقل و ثبت گردد. باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را به همراه تعیین سهام هریک از وراث به اداره ثبت تسلیم نمایند .

وکیل انحصار وراثت

تعیین تکلیف جنین در انحصار وراثت

از مفاد ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی چنین استنباط می شود که : هرگاه در زمان فوت مورث جنینی وجود داشته باشد. که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث می برد . تا زمان تولد وی امکان تقاضای انحصار وراثت وجود ندارد .

دادگاه صالح رسیدگی به انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به این موضوع و صدور گواهی لازمه به عهده شورای حل اختلاف می باشد. که محل آن در آخرین محل اقامت متوفی باشد .
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه متوفی در خارج از کشور اقامت دائم داشته باشد. شورای حل اختلاف تهران صالح می باشد ، خواه متوفی مالی داشته یا نداشته باشد .

 

شرایط لازم برای درخواست انحصار وراثت

 1. درخواست کتبی به مرجع صالح
 2. نام ورثه و اقامتگاه آنها
 3. نام و مشخصات درخواست کننده

امکان اعتراض به گواهی انحصار وراثت و اشخاص دارای حق اعتراض

 1. در صورتیکه نام اشخاص ذینفع به هر علت در گواهی انحصار وراثت قید نشده باشد ؛ می توانند به گواهی صادره در دادگاه حقوقی صالح اعتراض نمایند . پروسه لازم برای این امر ؛ تخصصی می باشد فلذا پیشنهاد می گردد با حضور وکیل متخصص در این امر صورت گیرد .
 2. اشخاصی که طلبکار هستند یا به علل دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع اموال متوفی هستند.
 3. دادستان : دادستان در ۲ مورد صلاحیت اعتراض به صدور گواهی انحصار وراثت دارد.
 • اول : دادستان تشخیص دهد متوفی بلاوارث است و درخواست متوفی بی اساس می باشد .
 • دوم : در میان اشخاص ذینفع محجور یا غایب وجود داشته باشد و هنوز برایشان تعیین تکلیف نشده باشد .

وکیل انحصار وراثت

در پایان پیشنهاد می شود در امور تخصصی حقوقی از دانش و تجربه وکیل متخصص و ماهر در امر بهره مند گردید .

لذا به همین منظور شما میتوانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امر انحصار وراثت تماس حاصل نمایید .

مشاور حقوقی اثبات نسب

مشاور حقوقی اثبات نسب  : نسب عبارت از رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که به واسطه این رابطه یک شخص به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب و بطن دیگری به دنیا آمده است ، گاهاً پیش آمده در مورد نسب شخصی شبهاتی پیش آید که جهت رفع آن ، پیشنهاد می گردد از همراهی وکیل اثبات نسب که آگاه به مسائل و قوانین مربوطه است ، بهره مند گردید .

انواع نسب

نسب اشخاص بنا به حالات مختلف ، انواع متفاوتی دارد که به شرح ذیل می باشد :

 1. نوع اول : نسب مشروع که ناشی از نکاح خواه دائم خواه موقت می باشد .
 2. نوع دوم : نسب ناشی از شبهه که ناشی از رابطه جنسی مبتنی بر شبهه و اشتباه است .
 3. نوع سوم : نسب ناشی از تلقیح مصنوعی که در این نوع از نسب ، رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدید آمده است .
 4. نوع چهارم : نسب ناشی از زنا که ناشی از رابطه نا مشروع زن و مرد است .

مشاور حقوقی اثبات نسب

مفهوم اثبات نسب

در مشاور حقوقی اثبات نسب ، نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز می گویند نسب ناشی از نکاح است ، در نظام حقوقی ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می شود که در زمان انعقاد نطفه طفل ، رابطه نکاح اعم از دائم یا موقت بین پدر و مادر او وجود داشته باشد . نسب مشروع نوع کامل و متعارف نسب است که در تمام کشور ها به رسمیت شناخته شده و دارای پاره ای آثار حقوقی مانند ولایت ، نفقه و ارث می باشد .

مرجع صالح رسیدگی به اثبات تسب

سابق بر این مطابق بند دو ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ ، دادگاه مدنی خاص واقع در محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی شناخته می شد و تشریفات قانون آیین دادرسی در این دعاوی ، طبق ماده ۸ اصلاحی لایحه قانونی مذکور مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۸ لازم الرعایه نبوده و ترتیب رسیدگی به این دعاوی تابع مقررات شرع بود .

لیکن به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه صالح در دعاوی مربدط به نسب ، دادگاه عمومی محل اقامت خوانده تعیین و بنابراین مطابق قانون مذکور دادگاه عمومی جایگزین دادگاه مدنی خاص شد .

برابر قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت ، لازم به ذکر است قانون اخیر منسوخ شده است

در نهایت امروزه مطابق بند ۱۱ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای نسب مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت .

قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی دعوی اثبات نسب

رای دادگاه در خصوص دعوای اثبات نسب قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رای مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .

دعاوی اثبات نسب اقلیت های دینی

مطابق تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده با توجه به اینکه مسائل و موضوعات مربوط به نسب اقلیت های دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی جزء احوال شخصیه است ، تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در این زمینه معتبر است و توسط محاکم قضایی ( دادگاه خانواده ) بدون رعایت تشریفات ، تنفیذ و اجرا می گردد .

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز : تجاوز جنسی یکی از وحشیانه ترین جرائمی است که در تمام جوامع بشری در طول تاریخ به وقوع پیوسته است و همواره موجب جریحه دار شدن عواطف عموم می گردد ، همین امر باعث شده یکی از شدیدترین مجازات ها در قوانین کیفری تمامی کشورها مربوط به جرم تجاوز باشد .

تجاوز جنسی یا به عبارتی زنای به عنف در کشور ما در صورتی متصور است که بین مرتکب و مجنی علیه علقه زوجیت وجود نداشته باشد ، به عبارت دیگر چنانچه مردی بدون رضایت همسرش اقدام به بر قراری رابطه جنسی با وی نماید ؛ تجاوز محسوب نمی گردد ، حال آنکه در بسیاری لز کشور های پیشرفته این موضوع نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است . با توجه به اهمیت موضوع و تاثیری که این عمل شنیع بر جسم و ذهن مجنی علیه دارد ، ایجاب می نماید که وی در این راه از همراهی و حمایت وکیل تجاوز بهره مند گردد .

عوامل موثر در زنای به عنف

در بررسی علل وقوع جرم زنای به عنف با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم.

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز

مشاور حقوقی زنای به عنف و تجاوز

عامل مستقیم

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است . این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی شخصیتی و اختلالات جنسی تقسیم‌ بندی کرد .

عامل غیر مستقیم

امروزه هیچ‌کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمی‌کند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می‌کند . برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کرده‌اند که می‌گویند : تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران ، مقصرند . به عقیده برخی جامعه شناسان تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزه‌ جو وجود دارند که به جرائم هتک‌ ناموس می ‌پردازند و آن را وسیله ‌ای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار می ‌دهند . شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی محیط زندگی ، میزان آموزش و آگاهی و درک روابط صحیح اجتماعی ، نابسامانی ‌های محیط خانواده مثل طلاق و اعتیاد والدین و مسائلی از این دست تأثیر بسزائی در شکل ‌گیری شخصیت اجتماعی بزهکار دارد .

پیشگیری از جرم زنای به عنف

امروزه پیشگیری از وقوع جرم ، محور اصلی مطالعات و بحث ‌های صاحب نظران در علوم جنایی و یکی از مهم‌ترین اهداف یک سیاست جنایی کارآمد است . دریک تقسیم‌بندی کلی به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی (موقعیت مدار) تقسیم می‌ شود که به شرح ذیل است

پیشگیری اجتماعی

در پیشگیری اجتماعی مهم‌ترین تأکید، شناخت علل فردی و اجتماعی جرم و بر‌طرف کردن آنها می‌باشد. این دیدگاه که با پیشگیری نخستین یا اولیه از جرم منطبق است (مدعی مبارزه با علت و خشکاندن ریشه جرم است)

پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار رویکرد نسبتاً جدیدی است که در آن با اتخاذ تدابیری که بر موقعیت‌های محیطی و زمینه‌ساز جرم یا به عبارت بهتر، وضعیت پیش‌جنایی محیطی تأثیر می‌گذارد ،سعی می‌شود قصد و اراده مجرم را بدون اثر کند. در این دیدگاه کنترل و ابتکار‌، جای مجازات و انفعال را می‌گیرد و با اتکا به آماج جرم ( بزه ‌دیده ) ، سعی در پیشگیری از تجاوز به آن می‌شود بدون پرداختن به مجرم ، سعی در بالا بردن امنیت آماج جرم و سخت کردن دستیابی به آن و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم است و به همین جهت شاید بهتر باشد آن را از جمله راه‌های پیشگیری از بزه ‌دیدگی دانست تا پیشگیری از جرم .

اثر اعسار زوج بر حق حبس

اثر اعسار زوج بر حق حبس  : بیشتر فقها معتقد هستند حتی با فرض پذیرش اعسار زوج نیز ، زوجه دارای حق حبس می باشد در واقع بر این باورند که اعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمی شود .

در این خصوص علامه حلی می نویسد :

زن می تواند تا قبل از دریافت مهر از تمکین خودداری نماید هر چند زوج ندار باشد .
نکته اصلی عدم تفاوت اعسار و یسار در این است که اعسار زوج فقط حق مطالبه زوجه را ساقط می نماید و ارتباطی به بحث حق حبس پیدا نمی کند چون نداری زوج تنها از نظر حکم تکلیفی حق مطالبه را ساقط می کند و اما اینکه زن ملزم باشد قبل از دریافت عوض نسبت به تمکین ( معوض ) اقدام نماید پس این امر حکم دیگری دارد که ارتباطی به اعسار ندارد .

اثر اعسار زوج بر حق حبس

صاحب جواهر نیز ضمن اذعان به عدم تفاوت دارایی و نداری زوج در حق حبس زوجه به این نکته اشاره می نماید که تفاوت اعسار و یسار زوج در این است که در صورت دارایی زوج و مطالبه زوجه ، و عدم پرداخت مهر از سوی زوج ، وی معصیت کار است ، و در این فرض ، زوجه مستحق نفقه است ولی اگر زوج ندار باشد در صورت عدم پرداخت مهر ، معصیت کار نیست ، ولی در اینکه مستحق نفقه می باشد یا خیر دو وجه در مسأله وجود دارد ، ممکن است گفته شود که چون تمکین زوجه وجود ندارد ، پس نفقه نیز منتفی است و ممکن است گفته شود که عدم تمکین به موجب قانون و حق زوجه است ، پس نباید باعث سقوط نفقه بشود .

ایشان در مقام رد استدلال ابن ادریس مبنی بر سقوط حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج به لحاظ امتناع مطالبه مهریه از طرف زوج می نویسد : پس آنچه که از ابن ادریس نقل است مبنی بر اینکه زوجه نمی تواند از تمکین امتناع نماید چون اعسار زوج مانع از مطالبه است – ضعف آشکار است زیرا امتناع مطالبه ، موجب نمی شود که معوض قبل از عوض تسلیم شود ، دارایی و نداری زوج تنها از حیث معصیت و استحقاق نفقه موثر است .

با وجود شهرت این نظریه ( عدم تفاوت دارایی و نداری زوج در حق حبس زوجه ) باید گفت که ادعای اجماع مبنی بر وجود حق حبس در عقد نکاح صرفاً ناظر به فرض دارایی زوج است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

وکیل طلاق توافقی , قیمت مناسب و سریع

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح : انحلال عقد از طریق طلاق و فسخ نکاح در عقد دائم صورت می گیرد ، یکی از موارد انحلال عقد نکاح ، از طریق فسخ آن برابر ماده 1128 قانون مدنی مربوط به تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد می باشد ؛ در ذیل پس از تعریف ، نکاتی در خصوص تدلیس ارائه می گردد .

تعریف تدلیس

تدلیس در لغت دارای چندین معنا همچون نیرنگ زدن و تاریک ساختن آمده است ، این معانی گویای آن است که واژه تدلیس ، بیشتر در بر دارنده معنای منفی و توأم با نوعی حیله گری از سوی مدلس می باشد که منجر به تاریک کردن اوضاع قرارداد و سوء استفاده وی از وضعیت و اعتماد طرف مقابل می گردد .

نکاتی در خصوص تدلیس در نکاح

مفهوم اصطلاحی آن با توجه به تعاریف فقهی همچون سکوت در برابر عیب خارج از خلقت ( متعلق عقد ) ، در حالی که به آن علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد ، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد و پنهان کردن صفت ( نقصی ) در کالا یا آشکار کردن ( صفت کمالی ) برتر از آنچه در کالا وجود دارد ( جواهر کلام ، المکاسب ) در گستره ی محدود تری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و نوع مخصوصی از نیرنگ ، یعنی نیرنگ در اوصاف متعلق عقد است . به این ترتیب می توان بیان کرد که تدلیس ، به فعل یا ترک فعل آگاهانه و ارادی می گویند که مرتکب آن برای پنهان ساختن اوصاف اساسی یا فرعی متعلق عقد یا برتر نشان دادن خلاف واقع آنها به قصد فریب طرف دیگر قرارداد انجام می دهد .

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تدلیس

هر گاه پنهان کردن یا برتر نشان دادن صفات ، آگاهانه ، با اراده آزاد و با قصد فریب طرف دیگر قرارداد انجام شود ، دو نوع ضمانت اجرا ( حقوقی و کیفری ) برای مدلس در پی خواهد داشت و علاوه بر اینکه ، فعل مرتکب دارای حکم تکلیفی حرمت می گردد و فاعل مستحق مجازات می گردد ، حکم وضعی قرارداد نیز دگرگون می شود و طرف دیگر حق خواهد داشت تا سرنوشت قرارداد را تعیین نماید و در صورتی که در اثر فعل مدلس ، زیان دیده باشد جبران آن را بخواهد ؛ اما هر گاه افعال مذکور با اراده آزاد و با قصد فریب دیگر قرارداد انجام نگیرد ، فقط حکم وضعی وضعی عقد دگرگون می شود و دیگر سخنی از حکم تکلیفی در میان نخواهد بود .

تقلب در ازدواج

تقلب در ازدواج نیز از باب تدلیس است ، بنابراین اگر زنی با مردی به شرط سلامت ازدواج نماید و مرد با زن خلوت کند و بعد از آن مشخص گردد مرد دارای یکی از عیوب مندرج در ماده 1122 قانون مدنی است زن می تواند با گرفتن مهریه از او جدا شود .

امید شاه مرادی – وکیل خانواده و مشاور حقوقی

حق قسم و مضاجعت

حق قسم و مضاجعت : در فقه علاوه بر استمتاعی که به شوهر داده شده است دو گونه حق استمتاع هم برای زن قرار داده شده که عبارتند از حق قسم و حق مواقعه صاحب جواهر علت تشریع این حقوق را تقویت رابطه انس و مودت میان زن و شوهر ، رعایت عدالت میان همسران ، عدم ایذاء زن و معاشرت بر اساس معروف دانسته و همین را رمز اجرای آن در مورد زن و مرد حتی در زنان مجنون دانسته است در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…

مفهوم مضاجعت

مضاجعت به معنای خوابیدن زن و شوهر در یک بستر است ، بدون اینکه لازم باشد مواقعه ای صورت گیرد . مضاجع جمع مضجع به معنای بستر و جای خواب بکار رفته و به مرد اجازه داده شده در صورت نشوز زن در بستر و هنگام مضاجعه از همسرش روی برگرداند .

حد مضاجعه در قسم

آیا در قسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد یا این که فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص داده شده بیتوته کند ؟

حق قسم و مضاجعت

با اینکه لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است متأخرین مسئله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند . محقق ، علامه ، شهیدین از جمله این فقها هستند ؛ ظاهراً پیش از محقق این مسئله مورد توجه فقها قرار نداشته است .

مقدار مضاجعت و محدوده زمانی مضاجعت چقدر است ؟

در باره محدوده زمانی این حق زوجه نظریه مشهور این است که هر مرد وظیفه دارد هر چهار شب یک شب با همسر خود در بستر بخوابد و حق ندارد در این شب نزد همسر دیگر یا در هر مکان دیگری بخوابد . این حق مطلق بوده و به مجرد ازدواج شروع و هر چهار شب یکبار به طور منظم تکرار می شود .

رابطه جنسی سالم

از آنجا که به استناد بند 29 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تأمین و تخصیص و طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی از جمله حقوق مسلم بانوان شناخته شده و به موجب قسمت اخیر آن حق اعتراض قانونی وجود دارد و همچنین به استناد ماده 1103 قانون مدنی مبنی بر الزام زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر ( بر گرفته از آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف ) و همچنین به موجب بند 30 منشور حقوق زنان مبنی بر حق حسن معاشرت و امنیت روانی در روابط همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر ، زوج ملزم است تا نسبت به ایجاد روابط زناشویی و حسن معاشرت در این رابطه اقدام نماید . ( اعم از اینکه در صورت عدم رضایت زوجه با وی رابطه زناشویی از دبر برقرار ننماید و همچنین هر 4 روز یا بار حق قسم وی را به جا آورد و از سوی دیگر در روابط جنسی با همسر بهداشت جنسی را رعایت نماید )

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق مواقعه چیست ؟

حق مواقعه چیست ؟ تعریف مواقعه : به عمل نزدیکی کردن گفته می شود ، به مقداری که در وجوب نزدیکی کردن ملاک است و نزدیکی از طرق دیگر کفایت کننده این نام نیست .

حق مواقعه حقی است برای زوجه که خداوند بر عهده زوج نهاده است و آن عدم جواز و حرمت ترک آمیزش با همسر خود به مدت بیش از چهار ماه است .

همه فقها ترک مواقعه بیش از چهار ماه بدون رضایت و اذن زوجه را حرام می دانند ، مستند اصلی آنها نیز روایت صفوان است دلیل دیگر آنها آیات 226 و 227 سوره بقره است .

نکات حق مواقعه

نکته دیگر در خصوص پذیرش حق مواقعه در خصوص زنانی است که تحمل چهار ماه برای آن ها دشوار است ، که صاحب عروه الوثقی حکم کرده است که بنا بر احتیاط بر زوج است که زودتر از چهار ماه با زوجه مواقعه کند و یا او را طلاق دهد تا مانع از راهش برداشته شود .

حق مواقعه

البته این نظر در فرضی داده شده است که زن در معصیت می افتد و در حرج است ، لذا در صورتی که کثرت شهوت به حدی است که برای زن حرجی است و زن نمی تواند خود را حفظ کند و به معصیت می افتد و یا کثرت شهوت باعث شود زن در حرج بیفتد ، هر چند بتواند خودش را حفظ کند و به حرام نیفتد ، باید مواقعه را به گونه ای انجام داد که زوجه در عسر و حرج قرار نگیرد .

دلایل درخواست طلاق

ضعف رابطه جنسی از سوی زوج ، بذل مقدار زیادی از مهریه ، مفارقت جسمانی طولانی و فرزند دار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسر و حرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : جهیزیه به اموالی گفته می شود که بانوان در زمان ازدواج فراهم نموده و به منزل مشترک با همسرشان می برند ، در مورد ملکیت جهیزیه می‌توان گفت که مرد مالک اموالی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده نیست لیکن اذن تصرف در آن را دارد حال با توجه به آنکه در مواردی امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

زوجین ممکن است بر سر ملکیت و ادامه تصرف در جهیزیه و سایر وسایل زندگی دچار اختلاف شوند در این موارد بهتر آن است که زوجین قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه مشورت نمایند در این مقاله سعی بر آن شده است تا نکاتی در مورد استرداد جهیزیه و نحوه مطالبه آن به صورت جامع آورده شود .

امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه

در مورد امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه می توان گفت که دو طرح شکایت اصولاً در محاکم مطرح می شود که در هر دوی این شکایت ها زوجه اصولاً ناموفق خواهد بود این دو شکایت عبارت است از سرقت و خیانت در امانت که در ذیل توضیح کوتاهی در مورد هر دوی آن موارد آمده است :

سرقت

در موضوع سرقت باید گفت در صورتی که هنوز علقه زوجیت یا همان رابطه زوجیت ما بین زن و مرد به صورت قانونی وجود داشته باشد امکان طرح شکایت سرقت علیه مرد در مورد جهیزیه وجود ندارد چرا که اذن در تصرف اموال منتسب به جهیزیه توسط مرد وجود دارد ، موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد لیکن ناگفته پیداست در صورتی که بعد از وقوع طلاق شکایت زن مبنی بر سرقت اموال توسط مرد مطرح گردد قابل پیگیری در مراجع کیفری بوده و امکان گرفتن حکم محکومیت بیشتر است .

خیانت در امانت

ظاهر در زندگی زناشویی ، استفاده مشترک از اموال است که نتیجه تبعی آن ، استعمال آن اموال و وسایل ، تلف شدن بواسطه استفاده و یا در مواردی مفقودی برخی از اقلام کوچک است . از این رو قطع نظر از آنکه زوج حسب مورد در استعمال و یا تلف یا مفقود کردن اموال زوجه که در قالب جهیزیه به منزل مشترک انتقال یافته ، فاقد سوء نیت تلقی می شود اصولاً بواسطه عدم تحقق عنصر سپردن ، مالی از ناحیه زوجه به زوج سپرده نشده است تا بر مبنای آن قراری دایر بر استرداد یا به مصرف معین رسیدن آنها نیز بین ایشان گذارده شود ، تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت نیز بواسطه عدم وجود رابطه امانی فی مابین زوجین ، سالبه به انتفاء موضوع است .

‍وکیل استرداد جهیزیه

همانطور که مشاهده می شود نمی‌توان در غالب موارد از طریق مراجع کیفری اقدام به استرداد جهیزیه نمود بهتر آن است که از طریق دادخواست حقوقی این اقدام صورت گیرد .

 

دادخواست حقوقی استرداد جهیزیه

در مورد این دادخواست که باید به دادگاه خانواده تسلیم و در آن مرجع رسیدگی گردد باید متذکر شد که اصولاً زن در مواردی موفق به استرداد جهیزیه ‌می گردد که سیاهه خرید خود یا فاکتورهای خرید وسایل را داشته باشد البته در صورتی که وکیل ماهری در زمینه استرداد جهیزیه اقدام به عمل نماید با توجه به دانش حقوقی و تجربه کافی وی در این زمینه می تواند اقدام به اخذ استرداد جهیزیه نماید .

وکیل متخصص استرداد جهیزیه

در پایان شما می توانید در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور خانوادگی و استرداد جهیزیه مشورت نمایید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی

وکیل استرداد هدایای نامزدی : دادن هدیه به هر شخصی نشان دهنده علاقه و عاطفه نسبت به آن شخص است در مورد نامزدی نیز که همان وعده ازدواج می باشد طرفین به علت عاطفه و علاقه به مناسبت های مختلفی اقدام به خرید هدایا برای نامزد خود یا خانواده وی می نمایند اما همانطور که در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به آن اشاره شده وعده ازدواج یا همان نامزدی ایجاد تعهد برای طرفین جهت نکاح نمی کند.

هر چند که تمام یا بخشی از مهریه در زمان نامزدی به زن پرداخت شود باز هم هیچ یک از طرفین نمی تواند طرف مقابل را منضم به نکاح نماید هرگونه شرط خلاف آن باطل است با این توضیح متوجه می شویم که ممکن است نامزدی به هم خورده و در این میان اموالی از نامزدها نزد یکدیگر وجود داشته باشد برای دریافت و استرداد این اموال نیاز به وکیل ماهر در امور خانوادگی و استرداد هدایای نامزدی می باشد .

هدایای مصرف شدنی و مصرف نشدنی

همانطور که گفته شد هدایای نامزدی قابل استرداد است ولی باید ما بین هدایای مصرف شدنی و غیر مصرف شدنی قائل به تفکیک شد هدایای مصرف شدنی مانند عطر قابل استرداد نخواهد بود و هدیه دهنده نیز حق مطالبه قیمت را ندارد مگر اینکه آن موجود باشد ولی در خصوص هدایای مصرف نشدنی مانند طلا استرداد در صورت بهم خوردن نامزدی امکانپذیر است و چنانچه استرداد هدایا را مطالبه نمایند هدیه گیرنده ملزم است که عین مال را رد نماید و در صورت تلف عین مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی
اثبات تقصیر در خصوص تلف هدایای دوران نامزدی بر عهده هدیه دهنده است هر چند که مال مصرف شدنی باشد و در این خصوص اصل عدم تقصیر است بنابراین تقصیر باید ثابت گردد .

استرداد هدایا از سایر بستگان نامزد

قانونگذار ایران در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی تنها استرداد هدایا به نامزدها و پدر و مادر آنها را به رسمیت شناخته است لذا امکان استرداد هدایای اعطایی به سایر خویشاوندان هر یک از نامزدها تابع قواعد مربوط به هبه می باشد و از طریق این ماده قابل استرداد نیست .

فوت یکی از نامزد ها

بر هم خوردن نامزدی ممکن است به علت فوت یکی از نامزدها باشد در این خصوص ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی مقرر داشته است که در صورت تلف شدن هدایا امکان قیمت یا مثل آن وجود نداشته باشد و تنها در صورت وجود مال ، رد مال ممکن باشد .
در خصوص قیمت هدایای تلف شده باید گفت که هدیه دهنده مستحق قیمت زمان مطالبه هدیه است نه بهای زمان هدیه یا بهای زمان بر هم خوردن نامزدی .

خسارت ناشی از بهم خوردن نامزدی

علاوه بر هدایا در صورتی که با بر هم خوردن نامزدی هر یک از طرفین دچار خسارت معنوی می شود می تواند با توجه به مواد 1 ، 2 ، 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی درصورت لطمه دیدن آبرو و اعتبار یا عواطف خود بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی مطالبه خسارت معنوی نماید و همچنین در صورت خسارت بدنی یا مالی طرف خسارت دیده می‌تواند مطابق بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دعوای خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی را در دادگاه خانواده مطرح نماید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی در تهران

در امور خانوادگی و دعاوی مربوط به آن بهتر است جهت احقاق حق و جلوگیری از ورود آسیب بیشتر هر گونه اقدام توسط یا زیر نظر وکیل متخصص امور خانواده صورت گیرد .

شما می توانید از طریق راه های ارتباطی این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ارتباط برقرار نمایید .