وکیل ارث برای تقسیم ارث

وکیل ارث , وکیل تقسیم ارث : مقررات ارث برگرفته از آیات قرآن کریم و جزء احوال شخصی بوده و بنابراین از مقررات آمره به شمار می رود و مقررات آن در قانون مدنی در مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ و در قانون امور حسبی در مواد ۲۲۵ تا 259 تنظیم شده است . همانطور که مشخص است مقررات حسبی تکمیل‌کننده قانون مدنی هستند ، بنابراین جزء مقررات مدنی می‌باشند .

وکیل ارث

وکیل تقسیم ارث شخصی است که در پرونده های مختلف مربوط به افرادی که فوت شده اند ، اعم از خوانده یا خواهان اعلام وکالت نموده باشد و رزومه خوبی در این زمینه داشته باشد .

سوالی که در رابطه ی قانون مدنی و مقررات ثبتی قابل طرح است ؛ آیا وجود دین میت ، مانع انتقال معادل آن دین از ترکه میت به ورثه می شود ؟

در این مورد سه نظر وجود دارد ولی آنچه مهم است نظری است که در فقه مشهور و در مقررات رعایت شده و آن نظر این است که ترکه قبل از اداء دین متوفی به ورثه منتقل می شود ( ولو اینکه اظهار قبول ترکه نکرده باشد ) اما مالکیت ورثه نسبت به ترکه تا زمان پرداخت دیون میت ، متزلزل است .

ماده ۸۶۷ قانون مدنی در این مورد آورده است : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند .

ظهور دارد که زمان انتقال ترکه بلافاصله پس از موت مورث است ، علی الخصوص که ارث در لغت به معنی استحقاق است ، بدیهی است که تاریخ استحقاق همان زمان انتقال ترک است .

وکیل ارث

ماده ۸۶۸ قانون مدنی هم اندیشه بالا را تقویت می کند : مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود ، مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

بدیهی است که اصطلاحاً ، مالکیت مستقر در برابر مالکیت متزلزل استعمال می‌شود , جهت دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه به وکیل ارث مراجعه نمایید .

ماده ۶ آیین نامه اجراء اسناد رسمی مصوب بیست و هشتم آذر هزار و سیصد و بیست و دو هم موید همین طرز فکر است :

هرگاه متعهد فوت کند ، متعهد له می تواند با معرفی ورثه ی متعهد درخواست صدور اجراییه بنماید و اجراییه به ورثه معرفی شده ابلاغ می شود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دیه

موارد شمول دیه

نظام حقوقی ایران در مواردی برای جبران خسارت جسمی وارد شده به اشخاص پرداخت دیه را در نظر گرفته است ؛ این موارد مستنبط از مواد 450 و 448 قانون مجازات اسلامی است که شامل موارد ذیل می شود :

 1. ایراد جنایت غیر عمدی نسبت به نقص عضو یا منفعت مجنی علیه
 2. جنایت عمدی در صورتی که به هرجهت امکان قصاص مرتکب وجود ندارد .

وکیل دیه به کسی گفته می شود که پرونده های مرتبط با موضوعات فوق را انجام داده باشد .

نحوه تقسیم دیه بین ورثه

ورثه به نسبت سهم الارث خود از دیه ارث م یبرند مگر در موارد ذیل :

 1. دیه به بستگان مادری تعلق نمی گیرد
 2. در صورتیکه در قتل ، قاتل ورثه مقتول باشد از دیه سهمی نخواهد داشت

مسئول پرداخت دیه

1– درصورتیکه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند اصل بر آن است که صرف نظر از میزان تقصیر به طور مساوی مسئول پرداخت هستند مگر در موارد استثنایی ذیل که بر اساس میزان تاثیر مسئول خواهند بود.

الف : برخورد بی واسطه دو نفر ( ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی )

ب : زمانی که برخی از شرکا به تسبیب و برخی به مباشرت مرتکب شوند .

2– در جنایت عمدی و شبه عمدی مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد ( ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی )

3– در جنایت خطای محض در صورتیکه جنایت با اقرار مرتکب یا قسامه یا نکول مرتکب از سوگند و قسامه ثابت شود به عهده مرتکب در غیر این صورت پرداخت به عهده عاقله خواهد بود ( ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی )

4– چنانچه میزان دیه در جنایت خطای محض کمتر از پنج درصد دیه کامل باشد ؛ مرتکب مسئول پرداخت دیه است نه عاقله

5– در صورتیکه در جنایت خطای محض مرتکب فاقد عاقله باشد یا عاقله ناتوان از پرداخت دیه باشد ؛ دیه از محل بیت المال پرداخت می گردد .

6– ارتکاب جنایت توسط شخص ثابت شود ولی نوع آن معلوم نباشد مسئول پرداخت دیه ، مرتکب می باشد .

وکیل دیه

عاقله به چه کسی گفته می شود ؟ عاقله کیست ؟

عاقله به پدر ، پسر ، بستگان ذکور پدری یا پدر و مادری می گویند که به ترتیب طبقات ارث مسئول پرداخت دیه به طور مساوی می باشند .
به این معنا که تا زمانی که عاقله از طبقه اول وجود دارد نوبت به طبقه دوم و سوم نمی رسد ولی در صورت تعدد سهم پرداختی بین ایشان به صورت مساوی در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقسیم می شود .

اشخاص مستثنی از سمت عاقله

 1. بستگان سببی
 2. بستگان مادری اعم از آنکه زن باشند یا مرد
 3. زنان اعم از آنکه بستگان مادری ، پدری یا پدر و مادری باشند

شروط قانونی عاقله

عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که :

 1. دارای نسب مشروع باشد
 2. عاقل باشد
 3. بالغ باشد
 4. در مواعد پرداخت تمکن مالی داشته باشد فلذا چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد مرتکب خودش مسئول پرداخت دیه خواهد بود و نوبت به طبقه بعدی از عاقله نمی رسد .

وکیل دیه متخصص

دعاوی مرتبط با مطالبه دیه و تقسیط و پرداخت آن جزء دعاوی تخصصی محسوب می شوند که نیاز به حضور وکیل دیه و متخصص در این امر است .

لذا می توانید با مراجعه به دفتر وکالت یا تماس تلفنی با وکیل امید شاه مردای ، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مرتبط با دیه در اسرع وقت به سهولت کسب مطلوب نمایید .

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی در امور حقوقی – وکیل برای اعاده دادرسی حقوقی : رسیدگی مجدد به پرونده توسط همان دادگاه صادر کننده رای قطعی ، به دلیل وجود جهات خاص مذکور در قانون را ، اعاده دادرسی می گویند . به عبارت دیگر جهاتی وجود دارد که در صورت اثبات آن جهات دادگاه مجدداً به پرونده ای که در خصوص آن رای قطعی صادر شده رسیدگی می نماید . به جهت اهمیت موضوع که در ذیل گفته خواهد شد تأکید می گردد این کار توسط وکیل متخصص در زمینه اعاده دادرسی حقوقی صورت پذیرد .

اوصاف اعاده دادرسی

 1. جز طرق فوق العاده شکایت از رای است ؛ چرا که محدود به جهات خاص می باشد .
 2. از حیث موضوع اعاده دادرسی حقوقی محدودیت ندارد به این معنا که اگر جهات اعاده دادرسی در هر پرونده با هر موضوعی وجود داشته باشد می توان درخواست اعاده دادرسی نمود .

آرای قابل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است . پس نسبت به قرار های صادره از دادگاه و هم چنین احکام ، قبل از قطعیت یافتن ممکن نیست و باید از طرق ممکن دیگر مانند تجدید نظر خواهی یا واخواهی اقدام نمود .
نسبت به احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری نیز می توان درخواست اعاده دادرسی داد .

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

آرای دیوان عالی کشور

چرا که رسیدگی دیوان جنبه ماهوی ندارد و صرفاً رای صادره را نقض یا تایید می نماید .

نسبت به رای داور

در آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داور امکان اعاده دادرسی پیش بینی نشده ولی درداوری های بین المللی با توجه به بند ۱ از ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ؛ رای داور در این موارد قابل اعاده دادرسی می باشد .

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

اصحاب دعوی در اعاده دادرسی

در اعاده دادرسی حقوقی صرفاً طرفین آن حکم حق حضور دارند و امکان ورود ثالث و جلب ثالث به دادرسی منتفی می باشد .

اقسام اعاده دادرسی

اعاده دادرسی اصلی

حکمی فی مابین طرفین یک دعوا صادر شده اگر احدی از طرفین یکی از جهات اعاده دادرسی را ثابت نماید می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای اعاده دادرسی نماید .

اعاده دادرسی طاری

در صورتی است که دعوایی میان ۲ طرف در جریان بوده و در نتیحه آن حکمی صادر و قطعی شود و مفاد این حکم قطعی در دادرسی و دعوای دیگری مورد استناد قرارگیرد ؛ طرف مقابل در صورت وجود شرایط قانونی می تواند اعاده دادرسی نسبت به حکم نخست را تقاضا نماید .
همانطور که مشاهده می شود امر اعاده دادرسی یک پروسه بسیار پیچیده و تخصصی است که نیاز به تبحر و دانش حقوقی بالایی دارد و بهتر است اشخاص در این زمینه با همراهی وکیل اعاده دادرسی اقدام نمایند چرا که این راه آخرین راهی است که شخص می تواند به حق خود برسد و تنها یک بار امکان استفاده از این راه را دارد .

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی حقوقی

در صورتیکه حکم در مرحله بدوی به علت قطعی بودن یا عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد : دادگاه نخستین رسیدگی کننده .
در صورتیکه حکم مورد تجدید نظر خواهی قرارگرفته و حکم قطعی صادر شده باشد : دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم
در صورتیکه حکم مورد فرجام خواهی و رسیدگی دیوان عالی کشور قرار گرفته و در آن مرجع حکم تایید شده باشد: مرجع صالح برای تقدیم دادخواست دیوان عالی کشور است .

وکیل متخصص اعاده دادرسی حقوقی

البته لازم به ذکر است مرجع مذکور پس از قبول اعاده دادرسی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می دارد .
برای اطلاع بیشتر از روند و چگونگی رسیدگی در اعاده دادرسی می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر : در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که همه مردم از قوانین آگاه هستند و عدم آگاهی فقط در موارد بسیار محدود پذیرفته می شود ، لذا این امرکه اشخاصی که دانش حقوقی ندارند مسئول رعایت قانون هستند ضرورت آگاهی افراد را نسبت به این موارد را نشان می دهد .

در این مطلب که توسط امید شاه مردای وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تهیه و تنظیم شده سعی بر آن شده که با مطالعه آن خوانندگان گرامی از نکاتی مختصر ولی جامع پیرامون جرم انتقال مال غیر آگاه شوند .

انتقال مال غیر چیست ؟

مستفاد از ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر : چنانچه شخصی مال متعلق به دیگری اعم از منقول و غیر منقول را بدون داشتن اذن و سمت قانونی به شخص دیگری منتقل نماید مرتکب جرم شده و برابر قانون مجازات خواهد شد .

همچنین کسی که مال مذکور به وی منتقل می شود اگر در زمان انتقال ، آگاه به عدم مالکیت و نداشتن اذن در انتقال منتقل کننده باشد ، مجرم شناخته شده و مجازات می شود .

نکته قابل توجه آنکه طبق قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه مالک از وقوع این انتقال آگاه شود و ظرف مدت یک ماه به مقامات قضایی اطلاع ندهد مجرم بوده و به مجازات معاونت در انتقال مال غیر محکوم خواهد شد !

منظور از انتقال در جرم انتقال مال غیر چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال می باشد ، به عبارت دیگر چنانچه بدون انتقال حقوقی مال غیر صرفاً به تصرف دیگری داده شود این جرم محقق نشده است .

این انتقال حقوقی می تواند هم نسبت به عین مال و در قالب فروش مال باشد هم نسبت به منفعت مال و در قالب اجاره مال باشد .

فرق کلاهبرداری با انتفال مال غیر

در کلاهبرداری مال باید از طریق حیله و تقلب به مرتک این جرم منتقل شود ولی در جرم انتقال مال غیر نیازی به حیله و تقلب نیست و به محض آنکه مال دیگری را به ثالث انتقال دهد جرم محقق شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از مشاوره وکیل کلاهبرداری استفاده نمایید.

وکیل انتقال مال غیر

انتقال مال مشاع توسط احد از شرکا به غیر

مال مشاعی ، مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر یک از شرکا نسبت به هر ذره از آن مال حق مالکیت دارد، حال چنانچه احد از شرکا بیش از سهم خود از مال را به دیگری انتقال دهد این عمل وی انتقال مال غیر نبوده و نسبت به شرکا معامله فضولی محسوب و مسئولیت مدنی دارد لیکن نسبت به انتقال گیرنده ناآگاه به این امر مرتکب جرم کلاهبرداری شده است .

انتقال مال رهنی به دیگری توسط مالک

انتقال مال خود به دیگری در صورتیکه کسی بر آن مال دارای حق رهن باشد ؛ نسبت به مرتهن ( دارنده حق ) جرم نیست ولی نسبت به انتقال گیرنده درصورتیکه آگاه به حق مرتهن نباشد کلاهبرداری محسوب می شود .

انتقال مال دیگری به خود

بعضاً ممکن است شخصی مال دیگری را به خودش انتقال دهد برای مثال خانه دوستش را در دفتر اسناد رسمی به نام خودش ثبت نماید در این حالت مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است نه انتقال مال غیر

جاعل اسناد رسمی

مستنبط از ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه معامله به وسیله سند رسمی صورت گیرد ؛ مرتکب به عنوان جاعل در اسناد رسمی قابل تعقیب خواهد بود .

مجازات انتقال مال غیر

در قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات مرتکب ، همان مجازاتی است که برای مرتکب جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تعیین شده ، می باشد .

این مجازات شامل برگرداندن مال به مالک در صورت عدم امکان مثل یا قیمت مال باید داده شود ، جزای نقدی معادل قیمت مال و حبس تعزیری از یک سال تا هفت سال ، می باشد .

با توجه به اینکه امور کیفری بالاخص امور تخصصی همانند انتقال مال غیر نیاز به دانش حقوقی بالا می باشد فلذا جهت جلوگیری از پایمال شدن حق خویش می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و وکیل انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟

وکیل حق زارعانه یا حق ریشه  , حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟ حقی که غالباً ناشی از فعالیت های زراعی است را حق زارعانه می گویند . این حق در قوانین و عرف محل های مختلف با الفاظ متفاوت آمده برخی از این الفاظ عبارتند از :

 • حق ریشه
 • حق تبر زنی
 • حق گاو بندی
 • حق نسق
 • و غیره

بهترین لفظی که برای آن به کار برده شده است و اخیراً در آرای مراجع قضایی نیز بدان اشاره شده لفظ حق زارعانه است .

حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک ، که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع ، در ملک دیگری ( مالک ) همراه با کار ، فعالیت ، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی ماننده اجاره و یا مزارعه ایجاد می شود . خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد .
در ابتدا لازم است به عرض برسانم با توجه به تخصصی بودن این موضوع بهتر است اقدامات قضای توسط وکیل حق زارعانه صورت پذیرد .

حق ریشه و حق زارعانه

اختلاف نظر در شناسایی حق زارعانه یا حق ریشه

نظر مخالفان حق زارعانه

عده ای که در اقلیت هستند معتقدند که حق زارعانه مبنا و منشأ شرعی نداشته و زارع به جز سهمی که از کشاورزی می برد حقی ندارد . و پس از انقضای مدت اجاره یا مزارعه می بایست ملک را تخلیه و تحویل مالک نماید . و ماده 31 آیین نامه ثبت نیز به این جهت که فقط در قانون ثبت اجرا می شود و خلاف مقررات ثبت ، مخدوش می باشد .

نظر موافقان حق زارعانه

در مقابل مخالفان ، اکثریت معتقدند اولاً به موجب آیین نامه ماده 31 ثبت و تبصره 2 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت که بعد از انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسیده ، به رسمیت شناخته شده است .

ثانیاً عرف حق زارعانه یا حق ریشه را پذیرفته و قانون گذار نیز آن را پیش بینی نموده است .

ثالثاً طبق نظر اکثر فقهای معاصر حق زارعانه برای کشاورز از طریق شرط ضمن عقد ، متعارف بودن امر و انعقاد قرارداد بر مبنای آن و الزام آور بودن عرف محل همانند شرط بنایی و شرط ضمن تلقی کردن عرف محل ممکن است . ( غلامعلی سیفی ، جایگاه حق زارعانه در نظام قضایی ایران )

پیش بینی حق زارعانه در عرف

علاوه بر اینکه در قانون این حق پیش بینی شده در عرف نیز حق زارعانه یا حق ریشه وجود دارد . هر چند عرف جزء منابع اصلی حقوق در ایران نیست ولی آنچه مسلم است عرف در امور حقوقی نقش مهمی دارد چرا که قانون هر چقدر هم کامل باشد نمی تواند تمام احتیاجات مردم را مرتفع نماید و ناگزیر می بایست به عرف رجوع نمود ؛ ضمناً در بسیاری از مسائل اصلاً قانونی وجود ندارد و همچنین قوانین گاهی صریحاً به عرف رجوع می نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و یا دریافت مشاوره حقوقی می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نموده و از وکیل متخصص در زمینه حق زارعانه یا حق ریشه ، مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تجدید نظر حقوقی

بهترین وکیل تجدید نظر در امور حقوقی : در این مطلب که توسط امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تنظیم و ارائه می‌شود به شرح و بررسی یکی از موضوعات مهم یعنی تجدید نظرخواهی می پردازیم .

هر چند برابر ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست اما در غالب موارد آرای دادگاه‌های بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد با توجه به اینکه آرای دادگاه های تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست و جز در موارد استثنایی ( از طریق اعاده دادرسی و فرجام خواهی ) غیر قابل تغییر است ضرورت وجود وکیل متخصص در این امر یعنی وکیل تجدید نظر حقوقی بیش از پیش احساس می شود .

وکیل تجدید نظر حقوقی

پرونده و آرای قابل تجدید نظر

 • دعاوی مالی با خواسته یا بهای بیش از سیصد هزار تومان ؛ لازم به ذکر است دعوایی مالی محسوب می شود که خواسته ما در آن دعوا مال باشد و به طور مستقیم واجد آثار مالی باشد لازم به ذکر است در صورتی که حکم بر بی حقی صادر شود یا محکوم به کمتر از سیصد هزار تومان باشد باز هم دعوا قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .
 • کلیه دعاوی غیر مالی ؛ با این توضیح که تفاوتی میان دعوای غیر مالی ذاتی و اعتباری نیست .
 • در دادگاه حقوقی اگر در یک دادخواست چند خواسته درج شده باشد هر کدام به تنهایی باید قابل تجدید نظر باشند وگرنه در آن بخش که قابل تجدیدنظر نیست نیز رای قطعی است .
 • در دادگاه جزایی که به تبع رسیدگی به امری کیفری به دادخواست شاکی مبنی بر ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند رسیدگی و اقدام به صدور رای به صورت توأمان می‌شود اگر یکی از جنبه های مزبور چه کیفری چه حقوقی قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر را نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر میداند ( مستفاد از ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری)
 • کلیه آرا صادره از شورای حل اختلاف

آراء قطعی و غیر قابل اعتراض

 • آرا مستند به اقرار در دادگاه
 • آرایی که مستند آن رای نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به صورت کتبی رای ایشان را قاطع دعوا خود دانستند .
 • طرفین به صورت کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را سلب و ساقط نمایند .

مهلت و هزینه تجدیدنظرخواهی

مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود .

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی دعاوی مالی چهار و نیم درصد محکوم به می باشد و در دعاوی غیرمالی بسته به نوع دعوا از ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان می باشد .

اهمیت استفاده از وکیل تجدید نظر

باتوجه به اینکه اکثر افراد ، اطلاعات جامع و کامل در زمینه مسائل حقوقی ندارند و با در نظر گرفتن اهمیت مرحله تجدید نظرخواهی که به نوعی آخرین مرحله دادرسی به شمار می رود شایسته است کلیه اقدامات قضایی اعم از تقدیم دادخواست تجدید نظر ، نگارش لایحه ، شرکت در جلسه رسیدگی و … توسط وکیل تجدید نظر صورت گیرد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

اعتبار اسنادی یا ال سی LC چیست ؟

اعتبار اسنادی یا ال سی LC چیست ؟

منظور از اعتبار اسنادی چیست ؟

منظور از اعتبار اسنادی عبارت است از یک سند بانکی که پرداخت ثمن توسط خریدار در موعد مقرر و به همان میزان توسط بانک تضمین می گردد .

این روش از پرداخت در بیع اسنادی که به دلیل ذات معاملات بین‌المللی شامل مواردی همچون فاصله ، تفاوت قوانین داخلی ، سختی شناخت و اعتماد به طرف مقابل در تجارت بین الملل نقش بسیار مهمی دارد . در این روش پرداخت ، پس از انعقاد قرارداد خریدار به سراغ بانک می رود و از وی درخواست گشایش ال‌سی می‌نماید ، بانک پس از بررسی‌های لازم و اخذ تضمینات کافی از خریدار ، اعتباری را برای ذینفع گشایش می نماید .

اعتبار اسنادی یا ال سی LC چیست ؟

در این اعتبار گشایش یافته بانک به ذینفع اعلام می کند که در صورت ارائه اسناد مشخصی به بانک ظرف مهلت معین ، بانک موظف به پرداخت مبلغ مندرج در اعتبار می باشد . در اینجا خریدار = متقاضی اعتبار ، فروشنده = ذینفع اعتبار و بانک = گشاینده اعتبار می باشند . این اسناد عموماً شامل اسناد حمل ، ارزیابی کمیت و کیفیت ، گواهی استاندارد و … می گردند این تعهد مطابق تعریف مقررات ucp 600 الزام آور است و بانک تحت هر شرایطی در صورتی که ذینفع اسناد لازم را ارائه نمایند می بایست مبلغ را پرداخت نماید مگر در موارد انحصاری و محدود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل چک برگشتی – وکیل متخصص وصول چک در تهران

وکیل چک برگشتی – وکیل متخصص وصول چک در تهران : بدون تردید امروزه یکی از مهمترین و پر کاربردترین ابزار در مبادلات تجاری و اقتصادی چک است اما با این وجود افراد معمولاً به وکلای متخصص در آن زمینه مثل وکیل چک برگشتی و یا وکیل وصول مطالبات و چک مراجعه نمی نمایند .

وکیل چک برگشتی و وصول چک در تهران

بیراه نیست اگر بگوییم بازار اقتصاد بر حول محول چک می چرخد ، بنابراین باید پذیرفت چنانچه این ابزار معیوب و ناکارآمد باشد موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد ، بر همین اساس می توان گفت صدرو چک تنها ناظر به طرفین معامله یا قرارداد نخواهد بود بلکه بر جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت ، حال با توجه به اینکه برخی افراد هنگام دریافت چک و یا قبل از اقدام قضایی به وکیل وصول چک و یا وکیل چک برگشتی که از وکلای متخصص در زمینه اسناد تجاری محسوب می گردند مراجعه نمی نمایند ؛ در ذیل نکاتی در خصوص چک را بررسی می نماییم .

حواله های موسسات و صندوق های قرض الحسنه

برخی از موسسات ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های مشابه ، اوراق چاپی که شباهت ظاهری زیادی به چک دارند در اختیار مشتریان خود قرار داده و عمدتاً افراد عادی و غیر وکیل هنگام دریافت اوراق آن را با چک اشتباه گرفته در حالی که با مداقه در این اوراق متوجه خواهید شد که آن اوراق حواله هستند و در ابتدای آن به جای عبارت به موجب این چک ، عبارت به موجب این حواله نوشته شده است ؛ فلذا این حواله ها از شمول مقررات قانون صدور چک خارج بوده و تابع مقررات عمومی است بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که در بخش های دیگر در همین سایت توضیح داده شده برخوردار نخواهند بود .

وکیل چک برگشتی وکیل متخصص وصول چک در تهران

موضوعی که گفته شد از جمله ساده ترین مسائل برای وکیل چک برگشتی و یا وکیل وصول چک می باشد ، در حالی که هستند افرادی که حتی به این ابتدایی ترین مسائل نیز آگاهی ندارند .

درج مبالغ متفاوت بر روی چک

عمدتاً افراد مبلغ مندرج بر روی چک را هم به صورت عدد و هم به حروف می نویسند ، برخی نیز علاوه بر این ، مبلغ با حروف را دو مرتبه قید می کنند حال باید توضیح داد که : اگر مبلغ چک بیش از یک بار به تمام حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار خواهد بود اما اگر مبلغ چک هم با عدد و هم با حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر خواهد بود . بنابراین به هنگام دریافت چک می بایست متن روی آن با دقت کافی خوانده شود ؛ بسیار دیده شده افراد به این مهم توجه لازم نمی نمایند .

ذکر شرط در متن چک

در صورتی که چک به صورت مشروط صادر شده باشد یعنی در متن چک شرطی درج شده باشد و پرداخت چک را موکول به تحقق آن شرط نموده باشد بانک به شرطی که برای پرداخت ذکر شده ترتیب اثر نخواهد داد .

زمان وصول چک

از صراحت ماده 3 مکرر قانون صدور چک به سادگی قابل استنباط است که وجه چک در دو زمان قابل وصول است . 1- تاریخ سر رسید ( مندرج در چک ) 2- پس از تاریخ مذکور . بنابراین چک وعده دار قبل از سر رسید قابل وصول نبوده و دادگاه نیز نمی تواند قبل از رسیدن موعد ، صادر کننده چک را به پرداخت وجه آن محکوم نماید . دریافت مشاوره رایگان از وکیل کیفری

عدم مطابقت امضاء در زیر چک و فقدان مهر در اشخاص حقوقی

در صورتی که عدم پرداخت وجه چک به دلیل عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین در صورت فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد . ( ماده 188 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ارث زن در عقد موقت

ارث زن در عقد موقت , شرط توارث در عقد موقت ( نکاح منقطع ) : اگر شرط شود که زن در نکاح منقطع از مرد ارث ببرد آیا چنین شرطی صحیح است ؟
در صورتی که نکاح منقطع به صورت مطلق و در واقع بدون قید و شرط واقع شود رابطه توارث و ارث بری زوجین از یکدیگر منتفی است ، این موضوع دیدگاه مشهور فقهای امامیه است . از مواد 940 و 1077 قانون مدنی نیز این موضوع استنباط می گردد .

دیدگاه های ارث زن در عقد موقت

چنانچه زوجین در نکاح منقطع بر ایجاد توارث شرط نمایند آیا چنین شرطی صحیح است ؟
در خصوص این موضوع 4 دیدگاه وجود دارد و در فقه امامیه چهار قول در این مسئله دیده می شود که در ذیل به بیان 4 دیدگاه می پردازیم :

دیدگاه اول

نکاح منقطع همانند نکاح دائم مقتضی توارث است و حتی شرط سقوط ارث باطل است بنا به گفته صاحب حدائق این قول ابن براج می باشد :

 1. خود عقد مقتضی ارث است و شرط دیگری نظیر دائم یا موقت بودن برای توارث لازم نیست .
 2. آیه 12 از سوره نساء به هنگام بیان سهم الارث زوجه ، اطلاق و عمومیت دارد و اطلاق آن شامل زوجه دائم و موقت می شود .

دیدگاه دوم

توارث در نکاح منقطع نیست ، اعم از اینکه توارث یا عدم آن را شرط کنند یا اصلاً شرطی در این خصوص وجود نداشته باشد ، بسیاری از فقها این نظر را پذیرفته اند و ظاهراً این نظر اکثر متأخرین از فقهای امامیه است و برخی نیز این نظر را قول مشهور تلقی کرده اند .

شرایط ارث زن در عقد موقت
در اثبات آن به اصل عدم استناد شده است چون ارث یک حکم شرعی است که ثبوت آن دلیل می خواهد و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست ، به برخی از روایات در این زمینه نیز استناد شده است .

دیدگاه سوم

اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است زیرا عموم ” المسلمون عند شروطهم ” آن را در بر می گیرد ؛ شیخ طوسی ، محقق ف شهید اول و ثانی این قول را پذیرفته اند .

دیدگاه چهارم

در نکاح منقطع ، زوجین از یکدیگر ارث می برند ، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد

نتیجه گیری

دیدگاه دوم صحیح و قابل تأیید است یعنی در عقد منقطع توارث وجود ندارد حتی اگر شرط شده باشد ، زیرا مقررات مربوط به ارث از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است در واقع قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن را زیر پا بگذارند ، شرط یا قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر ایجاد نماید ، بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است .

هر چند در ظاهر ممکن است برخی از موضوعات حقوقی نظیر موضوع فوق ساده به نظر آیند اما شایسته است قبل از درج هر شرطی ضمن عقد با وکیل متخصص در آن زمینه مشورت و مشاوره حقوقی لازم از ایشان اخذ گردد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل برای تنظيم قرارداد

وکیل برای تنظيم قرارداد , معمولاً افراد بدون حضور یا مشورت وکلای دادگستری اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند و در صورت بروز اختلاف قراردادی به وکیل مراجعه و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت می نمایند . بدیهی است باید قبل از تنظیم قرارداد به وکیل متخصص در این زمینه مراجعه نمود و حتی المقدور نیز هنگام انعقاد قرارداد از حضور وکلای دادگستری بهره برد .

موارد بسیاری دیده شده که افراد بدون مشورت با وکیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و به جهت عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بسیار متضرر شده اند .

معنی قرارداد

قرارداد مترادف با كلمه عقد است اما معمولاً افراد كلمه عقد را براى عقود معين به كار برده در حالیکه عبارات قرارداد براى تمامى عقود اعم از معين و غير معين استعمال مى گردد .

تنظیم قرارداد

اصل لزوم در قرارداد

قرارداد قانون خود ساخته متعاقدین است و اگر با قوانین و مقررات امری قانونگذار متعارض نباشد برای طرفین لازم الاجرا است . گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانونگدار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است . امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب ناپذیر عقد وجود ندارد .
همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است : قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند ، برای متعاقدین در حکم قانون است .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل ثبات و استحكام قراردادها در حقوق تعهدات ، به عنوان قاعده اى كلى و عمومى به رسميت شناخته شده است . رويه قضايى نيز از اين اصل در قراردادها پيروى مى نمايد .

در حوزه قرارداد در واقع متعاقدین قانونگذار رابطه خویش هستند و بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر مفاد آن را ندارند و به طریق اولی وقتی طرفین نمی توانند قرارداد را بر هم زنند ، قانونگذار نیز به عنوان ثالث نمی تواند این کار را انجام دهد مگر در موارد خاص که بنا به مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و … است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری