مطالبه ی اجرت المثل : مطالبه ی اجرت المثل : معمولاً بحث اجرت المثل زمانی به میان می آید که توافق یا قراردادی بین موجر و مستأجر وجود نداشته باشد و یا اینکه قرارداد بین آنها منقضی شده باشد . اجرت المثل ، پرداخت مبلغی پول به عنوان ارزش تخمینی استفاده از مال می باشد . نکته حائز اهمیت در اجرت المثل این است که مطالبه اجرت المثل زمانی موضوعیت دارد که قراردادی بین طرفین نباشد و یا این که قرارداد موجود به جهتی باطل و یا تاریخ آن منقضی شده باشد .

مطالبه ی اجرت المثل از مستأجر :

بر اساس ماده 494 قانون مدنی ، عقد اجاره بر اساس انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر ، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد ، موجر برای مدت مزبور ، مستحق اجرت المثل خواهد بود ، اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد ، وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد . مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده کند .

اجرت المثل

دادخواست مطالبه ی اجرت المثل :

قراردادهای اجاره ای که از سال 1376 به بعد منعقد می شود ، پس از این که مدت آن پایان یافت ، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت ، اگر مستأجر ، مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد ، موجر برای مدت مزبور ، مستحق اجرت المثل می باشد . هر چند که مستأجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد .

اگر مستأجر بعد از اتمام مدت با اجازه ی مالک ، ملک را در تصرف خود نگه دارد ، زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استیفا و استفاده کرده باشد ؛ بنابراین در صورت مطالبه اجرت المثل از جانب مالک و استنکاف مستأجر از پرداخت آن ، باید دادخواست مطالبه ی اجرت المثل مطرح کند .

رسیدگی به دادخواست مطالبه ی اجرت المثل

دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناسی ، میزان اجرت المثل را در دوره ای که ملک در تصرف مستأجر بوده است محاسبه و مستأجر را به پرداخت آن محکوم می کند .

پس از قطعیت رأی مبنی بر محکومیت مستأجر ، موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستأجر را توقیف کرده تا با فروش آن ها ، محکوم به را وصول کند و چنان چه اموالی از محکوم علیه یافت نشد ، حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستأجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند ، در حبس می ماند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اجرت المثل به چه معناست؟

اخذ دستمزد کارهایی که شرعا و قانونا وظیفه زن نیست

میزان اجرت المثل چگونه تعیین می شود؟

با تعیین کارشناس از سوی دادگاه وبررسی تخصصی توسط ایشان تعیین می گردد

چگونه می توان اجرت المثل را مطالبه و اثبات نمود؟

با تقدیم دادخواست و ذکر قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی مشترک

در دعوی اجرت المثل اثبات قصد یا عدم قصد تبرع بر عهده چه کسیست؟

در دعوای مذکور اثبات قصد تبرع زن بر عهده مرد می باشد

ٓیا شرط تنصیف دارای مانع مطالبه اجرت المثل می باشد؟

بر اساس قانون زوجه می تواند علاوه بر بهرمندی از شرط تنصیف اجرت المثل دوران زوجیت را مطالبه کند.