نوشته‌ها

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت :  به طور کلی ، در قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود نیاز به تصریح جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد نیست . چنانچه طرفین جهت انعقاد معامله را عنوان کنند باید آن جهت مشروع باشد . در غیر این صورت معامله باطل است . مشاوره با وکیل کیفری .

دعوی بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جـهت :

قانون مدنی در ماده 190 ، یکی از شرایط اساسی جهت صحت معامله را مشروعیت جهت معامله عنوان نموده است .
همچنین در ماده 217 اشعار میدارد : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ، ولی اگر تصریح شده باشد ، باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است .

بنابراین اگر طرفین به هر علت بخواهند عنوان کنند که به چه جهتی معامله می کنند ، آن جهت باید مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل است .

دادگاه صالح به رسیدگی :

دعـوای اعـلام بطلان معامـله به دلیل نامشروع بودن جهت به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود ؛ ولی چنانچه موضوع معامله ملک باشد ، در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود .

نکته :

اگر خریدار ، ملک را به جهت نامشروع بخرد ؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد ، عقد صحیح است و دعوای تأیید بطلان معامله به دلیـل نامشروع بودن جهت مسموع نخواهد بود .

بطلان معامله

نحوه اجرای رأی  :

معامله ای که به جهت نامشروع منعقد و این جهت در ضمن عقد تصریح شده باشد ، از ابتدا باطل است . و دادگاه در ضمن رأی فقط بطلان معامله را اعلام می کند . لذا رأی جنبه ی اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نخواهد داشت .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759