نوشته‌ها

بى احتياطى در رانندگى

بى احتياطى در رانندگى : بى احتياطى در رانندگى : بى احتياطى و جرايم مربوط به رانندگى عبارت است از : رانندگى يا تصدى وسيله نقليه موتورى كه منتج به يكى از صدمات مندرج در مواد ٧١٤ الى ٧١٩ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ كه اعم است از قتل غير عمدى ، از كار افتادن يا از بين رفتن عضو بدن يا يكى از صدمات بدنى است .

مقدمه :

منظور از راندن يا رانندگى در جرم بى احتياطى در رانندگى ، هدايت كردن يك وسيله نقليه مانند اتومبيل است . البته بى احتياطى در رانندگى تنها مشمول راندن وسايل نقليه نيست ، بلكه تصدى ( هدايت كردن ) يك وسيله غير نقليه مانند جرثقيل يا تله كابين نيز مشمول اين عنوان قرار دارد .
بنابراین اينگونه به نظر مى رسد كه نشستن پشت فرمان خودروى در حال توقفى كه بر اثر برخورد اتومبيل عقب با اتومبيل مذكور ، به اتومبيل جلويى بر خورد مى كند و موجب ايراد صدمه به غير مى گردد و همچنين هل دادنِ اتومبيل خاموش توسط شخص ديگر كه منتج به برخورد آن اتومبيل به اتومبيل ديگر شود مشمول عنوان بى احتياطى در رانندگى مذكور در مواد ٧١٤ الى ٧١٩ قانون مجازات نيست بلكه مشمول بند پ ماده ٢٩١ يعنى جنايت ناشى از تقصير مرتكب و ماده ٦١٦ قانون تعزيرات مى باشد . مشاوره با وکیل کیفری.

 

انواع صدمات مربوط به جنايت ناشى از بى احتياطى در رانندگى :

  1.  قتل : مطابق با ماده ٧١٤ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ ، هر گاه بى احتياطى يا عدم رعايت رعايت نظامات دولتى و همچنين عدم مهارت راننده منتهى به قتل گردد ، مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و همچنين به پرداخت ديه در صورت تقاضا از ناحيه اولياى دم محكوم مى شود .
  2. در صورت وقوع صدمات شديد اعم از مرض جسمى يا دماغى غير قابل علاج يا از بين رفتن يكى از حواس يا از بين رفتن عضوى كه يكى از وظايف ضرورى زندگى را انجام ميداده و يا سقط جنين ، مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و همچنين پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مى گردد.
  3. در صورتى كه بى احتياطى در رانندگى منجر به وقوع صدمات خفيف ترى مانند نقص يكى از اعضاء بدن يا از بين رفتن قسمتى از بدن بدون از كار افتادگى و همچنين وضع حمل قبل از موعد طبيعى شود ، مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و همچنين پرداخت ديه محكوم مى گردد.

 

لزوم رابطه سببيت بين تقصير مرتكب و تحقق نتيجه:

رفتار توأم با بى احتياطى و خطايى مرتكب بايد باعث تحقق جنايت شده باشد . بنابراين اگر در زمانى كه فردى با نقض نظامات رانندگى مانند رانندگى بدون داشتن گواهينامه ، رانندگى كند اما مهارت لازم را داشته باشد و ديگرى خود را در جلو اتومبيل او پرت كند و در نتيجه بميرد ، راننده ضامن مرگ او نيست چرا كه سبب مرگ حادثه ديده نبوده است . به اين معنا كه اگر راننده گواهينامه هم داشت باز هم حادثه رخ ميداد و راننده صرفاً به دليل نداشتن گواهينامه به مجازات حبس تا دو ماه مقرر در ماده ٧٢٣ قانون تعزيزات محكوم مى گردد. بنابراين اگر صدمه يا جنايت در بى احتاطى در رانندگى غير عمد باشد و كسيكه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچ گونه تخلفى ننموده باشد و وقوع جنايت نيز صرفاً به لحاظ تقصير و تخلف مصدوم يا مقتول باشد ، راننده مسئوليتى ندارد.

بى احتياطى در رانندگى

 

موارد تشديد مجازات در بى احتياطى در رانندگى:

  • هر گاه راننده مست باشد يا بدون پروانه باشد يا داراى سرعت غير مجاز باشد يا اتومبيل او داراى نقص فنى موثر در تصادف باشد و همچنين در صورت عدم رعايت حق عابر در محل هاى مخصوص عابر پياده ، موجب محكوميت به بيش از دو سوم حداكثر مجازاتى كه در موارد فوق گفته شد مى گردد.
  • هر گاه راننده پس از حادثه نسبت به مصدومى كه احتياح به كمك فورى داشته و با وجود امكان رساندن او به بيمارستان و يا با وجود امكان كمك گرفتن از مأمورين نيروى انتظامى ، از كمك به او خوددارى كرده باشد و همچنين در صورت فرار كردن از محل حادثه و ترك مصدوم ، به بيش از دو سوم حداكثر مجازاتى كه در موارد فوق گفته شد ، محكوم مى گردد.

 

مجازات نداشتن گواهى نامه در رانندگى :

هر كس بدون گواهينامه اقدام به رانندگى كند و همچنين هر كس كه به موجب حكم دادگاه از رانندگى با وسايل نقليه ممنوع باشد و مبادرت به رانندگى ورزد براى بار اول به حبس تا دو ماه يا جزاى نقدى و يا به حبس و جزاى نقدى و در صورت ارتكاب مجدد به دو تا شش ماه حبس محكوم مى گردد.

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759