نوشته‌ها

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان ، چنان چه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد ، واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند ، علاوه بر اجرای بند 9 ماده 2 این قانون مکلف است ، جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد . مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق کند . اجرای مقررات این قانون مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست .

 

به طور کلی ، اگر در قراردادها و تعهدات برای تأخیر در انجام تعهد ، خسارت و وجه التزامی مشخص شود ، متخلف تنها ملزم به پرداخت آن مبلغ است و دادگاه نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ حکم دهد ؛ اما در مورد قرارداد پیش فروش ، میزان خسارت تأخیر در اجرای تعهدات به وسیله قانون تعیین شده است و طرفین نمی توانند کمتر از آن توافق کنند.

 

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

میزان خسارت قابل مطالبه پیش خریدار از پیش فروشنده

  1. در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد ، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار ، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده است . ( میزان اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود )
  2. در صورت عدم انجام تعهدات در بخش مشاعی ، روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  3. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های خدمات عمومی ، موضوع بند 9 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان از قبیل خیابان ، فضای سبز ، مساجد ، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  4. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال ، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد .
    دعوی مطالبه خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات از جانب پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده اقامه می شود .

نحوه ی اجرای رأی خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

دادگاه پس از رسیدگی ، رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده صادرمی کند . پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه ، محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه اقدام به وصول مبلغ خسارت و در صورت نبودن اموال مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، محکوم علیه را جلب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759