نوشته‌ها

تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع تأیید و اثبات وقوع بیع : مطابق با ماده 339 قانون مدنی : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ؛ بنابراین به غیر از موارد خاص در اکثر موارد ، به صرف توافق طرفین ولو آن که مکتوب نشده باشد ، بیع تشکیل می شود .

 

 

تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع :

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم می شود که ملکی خریداری شود و مبایعه نامه مکتوبی در بین نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی ، مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه ، وقوع بیع را اثبات کند . باید اذعان داشت که به اعتقاد برخی بیع املاک ثبت شده ، تابع قواعد ثبت است و باید با سند رسمی انجام شود و بیع املاک ثبت شده با سند عادی اعتباری ندارد . با این حال ؛ طبق نظر غالب حقوقدان ها و همچنین رویه قضایی ، مقررات ثبت تغییری در ماهیت بیع ایجاد نکرده و لزوم ثبت بیع املاک جنبه ی اثباتی دارد ، نه ثبوتی و همچنان اصل بر رضایی بودن عقد بیع می باشد خواه مبیع منقول باشد خواه غیر منقول .
در اثبات وقوع بیع هر یک از طرفین که بخواهد ؛ بیع را به اثبات برساند اعم از خریدار و یا فروشنده ، می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوی کند . اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد ، خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع بهتر است علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوی قرار دهد .

دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع ، اگر ادله و مستندات را کافی دانست ، حکم به تأیید وقوع بیع صادر می کند . دادنامه ی تأیید بیع جنبه ی اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوی اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759