نوشته‌ها

تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین

تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین : تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منافع ملک : مطابق با ماده 471 قانون مدنی ، برای صحت اجاره ، باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد .

بنابراین اگر به هر دلیلی عین مستأجره و یا منافع آن از بین برود و یا اینکه قابلیت انتفاع ملک سلب شود ، عقد اجاره منفسخ می شود و قرارداد اجاره از بین می رود .

به عنوان مثال ممکن است ملکی برای تأسیس مغازه اجاره داده شود ، ولی شهرداری اجازه ی استفاده ی تجاری از ملک را به مستأجر ندهد . در چنین حالتی قرارداد اجاره منفسخ می شود یا زمانی که دستور تخلیه ملکی به دلیل تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر شده و ملک توسط شهرداری پلمپ شود .

حالت دیگر زمانی است که عقد اجاره منعقد شده باشد و قابلیت انتفاع ملک مورد اجاره به دلیل ایجاد یک عیب به صورت کلی از بین برود و نتوان از آن رفع عیب کرد . در چنین حالتی نیز قرارداد اجاره بر طبق قانون منفسخ می شود . در این موارد ، دادخواست تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین مستأجره و یا منافع ملک مطرح می شود .

 

تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین

دادخواست تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین :

در دعوی تأیید انفساخ قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منافع ملک هم موجر و هم مستأجر می توانند به عنوان خواهان ، دادخواست را به طرفیت دیگری مطرح کنند .

هنگامی که عین مستأجره یا منافع آن از بین رفت ، قرارداد از همان موقع از بین میرود . به عبارت دیگر ، عقدی که به طور صحیح منعقد شود ، باطل نمی شود ؛ بلکه منفسخ می شود و اثر آن ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تأثیری ندارد . به همین دلیل عنوان تأیید انفساخ برای این دعوی مناسب تر است . با این حال از آن جا که در قانون مدنی در فرض تلف و خارج شدن از امکان انتفاع عین مستأجره ، واژه ی بطلان را استفاده کرده است ، می توان در عنوان دعوی این واژه را به کار برد .

دادگاه در دادنامه ، انفساخ عقد اجاره را تأیید می کند . به همین دلیل اجراییه برای این موضوع صادر نمی شود وحکم دادگاه جنبه ی اعلامی دارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759