مطالب توسط کریمی

ابطال رأی داور

ابطال رأی داور  ابطال رأی داور در قرارداد ملکی : ممکن است در برخی قرارداد های ملکی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور ، جهت رسیدگی به اختلافات انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رأی کنند . برخی موارد […]

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت : اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور ؛ مانند چک ، سند ازدواج ، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، که […]

اعتراض ثالث نسبت به حکم

اعتراض ثالث نسبت به حکم اعتراض ثالث نسبت به حکم: اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند […]

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک : مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه نسبت به ملک توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد […]

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخیر ثمن : مفهوم خیار تأخیر ثمن :مطابق با ماده 402 قانون مدنی ، هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد ، اگر […]

مطالبه ی ارش ملک معیوب

مطالبه ی ارش ملک معیوب مفهوم ارش :ارش گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها است و مختص به بیع نیست و در هر قرارداد معوض و تملیکی راه دارد مگر در عقد اجاره ( در اجاره حق مطالبه ارش وجود ندارد و مستأجر فقط می تواند قرارداد را فسخ کند ) . مطالبه ی ارش […]

تأیید اخذ به شفعه

تأیید اخذ به شفعه حق شفعه چیست ؟ مطابق با ماده 808 قانون مدنی ، هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد ، قیمتی را که مشتری به […]

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت

تأیید فسخ به جهت کسری یا مازاد مساحت مستفاد از ماده 385 قانون مدنی ، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر از مساحت مقرر در آید ، در صورت کسری مساحت ، خریدار حق فسخ معامله را دارد و چنان چه مازاد بر مساحت باشد […]

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان

اخذ بیمه نامه ، موضوع ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان  : در عملیات ساختمانی به طور طبیعی احتمال خطر وجود دارد . برای کاهش این خطرات ، مقررات و ضوابط ویژه ای برای ساخت و ساز ، پیش بینی شده است . مستند به ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان ، پیش فروشنده در […]