نوشته‌ها

پولشويى چیست ؟ مجازات پولشویی

پولشويى چیست ؟ مجازات پولشویی : پولشويى فرآيندى است كه طى آن پول كثيف و يا درآمدهاى نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه تطهير شده و جلوه اى پاك و حاصل از اعمال قانونى به آن داده مى شود تا رديابى منشاء درآمد دشوار گردد. ممكن است كه عبارت پول كثيف كمى كلى و نامفهوم باشد و براى شما سوال به وجود آيد كه منظور از پول كثيف چيست ؟

پول هاى كثيف عبارتند از عوايد ناشى از جرم اعم از عوايد حاصل از قاچاق كالا ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق زنان و كودكان ، تروريسم ، اختلاس ، فساد ادارى و هر گونه رفتار مجرمانه درآمدزا ديگر . با اين توضيح به تشريح مراحل پولشويى مى پردازيم .

مراحل پولشویی

مراحل پولشويى سه مرحله است كه عبارت است از :

١- مرحله پيش شستشو

مرحله سرمايه گذارى و استقرار و جايابى درآمد نامشروع به نحوى كه پول كثيف وارد سيستم اقتصادى سالم مى شود مانند سرمايه گذارى پول كثيف در بانك

٢- مرحله شستشو

موحله تبديل و لايه گذارى يا لايه لايه كردن درآمد نامشروع كه با ايجاد پوشش هاى پيچيده با معاملات مالى و بانكى متعدد ، منشاء پول كثيف مخفى مى گردد.

٣- مرحله تبديل يا خشكاندن

مرحله يكپارچه سازى و ادغام به نحوى كه منافع ناشى از پول كثيفِ شسته شده توسط پولشو به سيستم مال باز مى گردد و در اين وضع پول كثيف و تميز ( سود ناشى از سرمايه گذارى مرحله قبل ) در هم ادغام شده اند .

پولشویی چیست ؟

مطابق با ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويى ، پولشويى عبارت است از :

الف : تحصيل ، تملك ، نگهدارى يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاى غير قانونى با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .

ب : تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدى به منظور پنهان كردن منشاء غير قانونى آن با علم به اين به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشى از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوى كه وى مشمول آثار و تبعات قانونى آن جرم نگردد.

ج : اخفا يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعى ، منشاء ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جايى يا مالكيت عوايدى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .

پولشويى چیست ؟ مجازات پولشویی

پولشويى چیست ؟ مجازات پولشویی

تعریف پولشویی در قانون

با توجه به تعريف قانونىِ مذكور براى جرم پولشويى ، رفتارهاى فيزيكى در تحقق پولشويى ميتواند به صورت ذيل باشد :

  1. تحصيل عوايد حاصل از جرم : يعنى به دست آوردن عوايدى كه ناشى از يك رفتار مجرمانه بوده است . چه از قبل با مباشر آن جرم تبانى شده باشد و چه نشده باشد .
  2. تملك عوايد حاصل از جرم : به معناى هر گونه اقدام تملك آور ، اعم از خريد و فروش ، معاوضه ، قرض ، هبه و هر نوع عقد تمليكى ديگر هر چند عوضى هم در مقابل تملك عوايد حاصل از جرم داده باشد .
  3. نگهدارى عوايد حاصل از جرم : نگهدارى عوايد حاصل از جرم بدون قصد تملك آنها و يا حتى بدون انتقاع از آنها در راستاى مساعدت به مباشر نيز مشمول عنوان پولشويى است .
  4. استفاده از عوايد حاصل از جرم : استفاده و انتفاع از عوايد حاصل از جرم حتى به طريق شخصى غير از مجرم از مصاديق پولشويى است .
  5. تبديل عوايد حاصل از جرم : همانگونه كه در مطالب مذكور بيان شد تبديل و لايه گذارى عوايد به مال ديگر مشمول پولشويى است مثل تبديل در آمد ناشى از قاچاق به سهام و اوراق بهادار .
  6. مبادله عوايد حاصل از جرم : عبارت است از گردش عوايد براى گم شدن منشاء اوليه آن .
  7. انتقال عوايد حاصل از جرم : جابه جايى مال حاصل از جرم در راستاى رهايى دادن مجرم از تعقيب پيگيرى .
  8. پنهان كردن يا اخفا كردن يا كتمان كردن : اين مصداق از رفتار فيزيكى نه ناظر بر عوايد حاصله از جرم بلكه ناظر بر اخفاء و كتمان اطلاعات و آگاهى از مراحل فرآيند پولشويى مى باشد .

 

مجازات پولشویی

نكته اول در بيان مصاديق مذكور در اين است كه : براى تحقق جرم پولشويى از طريق تبديل ، مبادله يا انتقال عوايد ، اين اقدامات بايد به منظور پنهان كردنِ منشاء غير قانونى عوايد حاصل از جرم ، صورت گرفته باشد .
نكته دوم اينكه براى تحقق نتيجه در جرم پولشويى، ظاهراً نظر قانونگذار بر وقوع نتيجه اى خاص نيست و صرف اينكه يكي از مصاديق عنصر مادي ( موارد ١ تا ٨ ) واقع شود ، چه پولشو موفقيت حاصل كند يا نكند جرم تحقق يافته محسوب مى شود بنابر اين پولشويى جرمى مطلق است در این رابطه می توانید از وکیل کیفری مشاوره دریافت نمایید .

نكته سوم اينكه در تحقق پولشويى سوء نيت مرتكب به معناى علمِ و آگاهى مرتكب به اينكه عوايد بطور مستقيم و غير مستقيم در نتيجه رفتار مجرمانه به دست آمده است ، لازم مى باشد .
مجازات جرم پولشويى مطابق با ماده ٩ قانون مبارزه با پولشويى عبارت است از اينكه مرتكب علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم ، به جزاى نقدى به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مى شود .

البته بايد اذعان داشت كه اگر پولشويى به طور گسترده موجب اخلال در نظام اقتصادى كشور شود با لحاظ ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامى ، افساد في الارض فرض شده و مجازات آن اعدام است .