نوشته‌ها

اثبات حق ارتفاق

اثبات حق ارتفاق : به موجب ماده 93 قانون مدنی : ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ؛ بنابراین حق ارتفاق ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند .

حق ارتفاق چگونه به وجود می آید ؟

حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید .

1- به وسیله قرارداد

مالک ملک می تواند با قرارداد ،حق عبور یا حقوق دیگری را به شخص واگذار کند .

2- به حکم قانون

ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد . مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است ، بر حسب طبیعت ، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین پایین تر است . وضعیت برخی قسمت های آپارتمان ها نیز شامل این گروه می شود . به عنوان مثال : اگر انباریِ یک واحد ، پشت واحد پارکینگ دیگر قرار داشته باشد ، مالک انبار ، حق عبور از پارکینگ را دارد .

 

اثبات حق ارتفاق :

از آنجا که حق ارتفاق ، محدود کننده ی استفاده مالک است ، به طور معمول در سند رسمی ملک ، درج می شود ؛ اما اگر حقوق ارتفاقی ، به هر دلیل ثبت نشده باشد ، کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد ، برا ی اثبات حق خود باید در مراجع قضایی ، اقامه دعوی کند . مشاوره با وکیل ملکی .

همچنین برای اینکه حق مزبور در پرونده ثبتی ملک درج می شود الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است .

اثبات حق ارتفاق

طرفین دعوی :

در دعوی اثبات حق ارتفاق ، خواهان کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده ، مالک ملک مجاور است .

در صورتی که حق ارتفاق بر اثر قراردادی که مالک قبلیِ ملک مجاور منعقد کرده ، ایجاد شده است ، دعوی باید به طرفیت منتقل کننده و ایادی بعدی تا مالک کنونی ، طرح شود .

اجرای رأی  :

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور ، جنبه ی اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند . به این ترتیب ، اثبات حق ارتفاق ، مرحله اجرا ندارد ؛ اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است ، می تواند به استناد به این حکم ، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند .

حق ارتفاق در آپارتمان

حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها به حکم قانون تملک آپارتمان ها ایجاد شده است . چون حقوق ارتفاقی در این گونه موارد از وضعیت ساخت بنا ناشی شده است و وجود آن مسلم است و به طور معمول در اسناد مالکیت ، درج نمی شود و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست .

حق ارتفاق در دو ملک مجاور

ممکن است حق ارتفاق در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد و قاعدتاً باید در سند هر دو ملک این حق عنوان شده باشد . با این حال امکان دارد این حق ، تنها در یکی از دو سند آمده باشد . در این موارد ، نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ثبت ، انجام می شود .

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات حق ارتفاق با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت لازمه ی تأیید فسخ قرارداد به دلیل کسری مساحت این است که ، مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده در قرارداد باشد . به عبارت دیگر باید کسری مساحت ، بیش از پنج درصد کل مساحت واحد پیش فروش شده باشد .

 

تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

مطابق با ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی ، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ، ما به التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد ، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . لیکن چنان چه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد ، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد باشد ، صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد . چنان چه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد ، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می تواند ، خسارت وارده را بر پایه ی قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند .

بر اساس مقدمه فوق چنان چه مساحت ساختمانی پس از تحویل با آن چه در قرارداد پیش فروش تعیین شده ، متفاوت باشد ، تنها پیش خریدار که این کسری مساحت به ضرر اوست ، می تواند قرارداد را فسخ کند یا اینکه تفاوت قیمت را بر پایه ی قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند .

طرفین دعوی در تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساخت

دعوی تأیید فسخ قرار داد پیش فروش به دلیل کسری مساحت از سمت پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده مطرح می شود .

نحوه ی اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

فسخ قرارداد به هر وسیله ای که گویای اعمال فسخ باشد قابل انجام است . با این حال بهترین راه برای اعلام فسخ ، ارسال اظهار نامه است ؛ بنابر این رأی دادگاه در دعوی تأیید فسخ تنها جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759