نوشته‌ها

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان ، چنان چه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد ، واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند ، علاوه بر اجرای بند 9 ماده 2 این قانون مکلف است ، جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد . مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق کند . اجرای مقررات این قانون مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست .

 

به طور کلی ، اگر در قراردادها و تعهدات برای تأخیر در انجام تعهد ، خسارت و وجه التزامی مشخص شود ، متخلف تنها ملزم به پرداخت آن مبلغ است و دادگاه نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ حکم دهد ؛ اما در مورد قرارداد پیش فروش ، میزان خسارت تأخیر در اجرای تعهدات به وسیله قانون تعیین شده است و طرفین نمی توانند کمتر از آن توافق کنند.

 

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

میزان خسارت قابل مطالبه پیش خریدار از پیش فروشنده

  1. در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد ، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار ، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده است . ( میزان اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود )
  2. در صورت عدم انجام تعهدات در بخش مشاعی ، روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  3. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های خدمات عمومی ، موضوع بند 9 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان از قبیل خیابان ، فضای سبز ، مساجد ، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  4. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال ، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد .
    دعوی مطالبه خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات از جانب پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده اقامه می شود .

نحوه ی اجرای رأی خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

دادگاه پس از رسیدگی ، رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده صادرمی کند . پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه ، محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه اقدام به وصول مبلغ خسارت و در صورت نبودن اموال مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، محکوم علیه را جلب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش : مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش : به طور معمول ساختمان باید مشخصات پیش بینی شده در نقشه را داشته باشد . با این حال در بسیاری موارد ساختمان در پایان کار متفاوت از نقشه و مساحت مورد تأیید طرفین و شهرداری می شود .در این صورت کسی که تفاوت بنا به ضرر اوست ؛ می تواند برای گرفتن مبلغ اختلافی طرح دعوی کند و تفاوت قیمت را بر پایه ی روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی مطالبه کند .

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش

مابه التفاوت کسری مساحت در قرارداد پیش فروش بر حسب میزان کسری مساحت ، به دو روش قابل مطالبه است :

  1. بر اساس قیمت مندرج در قرارداد
  2. بر اساس قیمت روز بنا که معمولاً با گذشت زمان ، تفاوت قابل توجه ای با قیمت مندرج در قرارداد پیدا می کند .

چنان چه اختلاف و کسری مساحت ، کمتر یا مساوی با پنج درصد باشد ، پیش خریدار می تواند مابه التفاوت را فقط بر اساس نرخ مندرج در قرارداد ، مطالبه کند .

 

مطالبه ی مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش

مرجه صالح به رسیدگی

 

اگر چه بر اساس ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان ، حل کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده هیئت داوری است ولی در حال حاضر رسیدگی به اختلافات قراردادهای پیش فروش بر عهده ی دادگاه عمومی است .
دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی بر اساس نظر کارشناس ، رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به پرداخت مابه التفاوت کسری مساحت صادر می کند و پس از قطعیت ، اجراییه صادر می شود و محکوم له می تواند در صورت وجود اموال محکوم علیه را توقیف و محکوم به را از آن محل وصول و در غیر این صورت مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اقدام به جلب محکوم علیه نماید .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759