انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را انتقال مال غیر گویند که اگر این انتقال در قالب عقد بیع باشد فروش مال غیر نامیده میشود.رسیدگی به جرم فروش مال غیر نیازمند طرح شکایت کیفری است که دادگاه صالح جهت رسیدگی به ان دادسرایی است که جرم در حوزه ی ان واقع شده است.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر به صورت تلفنی و حضوری : مستفاد از ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون آن که مجوز قانونی برای انتقال داشته باشد به شخص دیگری انتقال دهد ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و باید به مجازات مربوط به جرم کلاهبرداری محکوم شود ، با توجه به گفته اخیر ، حساسیت قانونگذار و سختگیری نسبت به وقوع این جرم ایجاب می نماید اشخاص در مواجهه با این مورد از وکیل انتقال مال غیر بهره مند گردند .

ماهیت انتقال مال غیر

انتقال مال غیر از نظر ماهیتی همان معامله فضولی است که از نظر حقوقی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را تنفیذ کند ، معامله معتبر است ؛ اما از منظر کیفری اگر تنفیذ مالک هم ضمیمه معامله گردد اقدام صورت گرفته جرم محسوب شده و مرتکب مجازات خواهد شد هرچند در رویه قضایی گاهاً قضات تنفیذ مالک نسبت به معامله فضولی را مانع تحقق بزه انتقال مال غیر می دانند .

وجه تمایز انتقال مال غیر کیفری با معامله فضولی حقوقی

به نظر می‌رسد آنچه انتقال مال غیر را از معاملات فضولی صرف ( حقوقی ) متمایز کرده ، علم انتقال دهنده به مستحق للغیر بودن مال و نداشتن سمت و مجوز در انتقال است و به عبارتی سوء نیت انتقال دهنده در ایراد ضرر و غیره است که ممکن است در معاملات فضولی حقوقی وجود نداشته باشد .

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

شرط تأثیر تنفیذ مالک

در این راستا می‌توان گفت که در معامله فضولی شخص فضول معامله را به نام مالک اصلی باید انجام داده باشد تا معامله قابل تنفیذ از سوی مالک باشد و گرنه هرگاه به نام خودش انجام دهد دیگر آن معامله فضولی نبوده و از اساس باطل است ، در حالت اخیر می‌توان گفت انتقال مال غیر صورت گرفته است .

تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری

هرچند مجازات بزه انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری است و در مواردی آنقدر این دو جرم به هم شبیه هستند که تفکیک بین آن دو دشوار است لیکن در هر حال در تحقق جرم انتقال مال غیر اثبات هیچ گونه حیله و تقلب و یا اثبات ورود ضرر دیگری از نفس انتقال مال غیر برخلاف کلاهبرداری ضرورت ندارد .

انتقال عین یا منفعت شرط تحقق جرم

به صراحت ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در خصوص انتقال مال غیر چه عین مال منتقل شود چه منفعت ، جرم محقق شده است ، بنابراین کسی که بدون مجوز قانونی مال دیگری را اجاره دهد مشمول مقررات این ماده می شود ، اما اجاره دادن مجدد مال توسط موجر به مستأجر دوم انتقال مال غیر نبوده لیکن می‌تواند در صورت وجود سایر شرایط انجام معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک محسوب شود .

همچنین انتقال مال مرهونه توسط راهن به دیگری انتقال مال غیر محسوب نمی گردد ، شایان ذکر است در صورتی که در مورد اخیر عکس موضوع رخ دهد یعنی کسی که مرتهن است مالی را که به دیگری فروخته آن را در رهن شخص ثالث قرار دهد می‌توان انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست .

انتقال مال موقوفه

وقتی عقد وقف منعقد می گردد ، عین و منفعت آن مال از مالکیت واقف خارج می گردد وقف چه عام باشد و چه خاص در صورتیکه توسط واقف ، موقوف علیهم یا هر شخص دیگری مورد انتقال قرارگیرد بزه انتقال مال غیر صورت گرفته است .
در انتها پیشنهاد می شود در صورت مواجهه با موضوع مطروحه در این مقاله از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی مشاور حقوقی متخصص در انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر : در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که همه مردم از قوانین آگاه هستند و عدم آگاهی فقط در موارد بسیار محدود پذیرفته می شود ، لذا این امرکه اشخاصی که دانش حقوقی ندارند مسئول رعایت قانون هستند ضرورت آگاهی افراد را نسبت به این موارد را نشان می دهد .

در این مطلب که توسط امید شاه مردای وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تهیه و تنظیم شده سعی بر آن شده که با مطالعه آن خوانندگان گرامی از نکاتی مختصر ولی جامع پیرامون جرم انتقال مال غیر آگاه شوند .

انتقال مال غیر چیست ؟

مستفاد از ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر : چنانچه شخصی مال متعلق به دیگری اعم از منقول و غیر منقول را بدون داشتن اذن و سمت قانونی به شخص دیگری منتقل نماید مرتکب جرم شده و برابر قانون مجازات خواهد شد .

همچنین کسی که مال مذکور به وی منتقل می شود اگر در زمان انتقال ، آگاه به عدم مالکیت و نداشتن اذن در انتقال منتقل کننده باشد ، مجرم شناخته شده و مجازات می شود .

نکته قابل توجه آنکه طبق قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه مالک از وقوع این انتقال آگاه شود و ظرف مدت یک ماه به مقامات قضایی اطلاع ندهد مجرم بوده و به مجازات معاونت در انتقال مال غیر محکوم خواهد شد !

منظور از انتقال در جرم انتقال مال غیر چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال می باشد ، به عبارت دیگر چنانچه بدون انتقال حقوقی مال غیر صرفاً به تصرف دیگری داده شود این جرم محقق نشده است .

این انتقال حقوقی می تواند هم نسبت به عین مال و در قالب فروش مال باشد هم نسبت به منفعت مال و در قالب اجاره مال باشد .

فرق کلاهبرداری با انتفال مال غیر

در کلاهبرداری مال باید از طریق حیله و تقلب به مرتک این جرم منتقل شود ولی در جرم انتقال مال غیر نیازی به حیله و تقلب نیست و به محض آنکه مال دیگری را به ثالث انتقال دهد جرم محقق شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از مشاوره وکیل کلاهبرداری استفاده نمایید.

وکیل انتقال مال غیر

انتقال مال مشاع توسط احد از شرکا به غیر

مال مشاعی ، مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر یک از شرکا نسبت به هر ذره از آن مال حق مالکیت دارد، حال چنانچه احد از شرکا بیش از سهم خود از مال را به دیگری انتقال دهد این عمل وی انتقال مال غیر نبوده و نسبت به شرکا معامله فضولی محسوب و مسئولیت مدنی دارد لیکن نسبت به انتقال گیرنده ناآگاه به این امر مرتکب جرم کلاهبرداری شده است .

انتقال مال رهنی به دیگری توسط مالک

انتقال مال خود به دیگری در صورتیکه کسی بر آن مال دارای حق رهن باشد ؛ نسبت به مرتهن ( دارنده حق ) جرم نیست ولی نسبت به انتقال گیرنده درصورتیکه آگاه به حق مرتهن نباشد کلاهبرداری محسوب می شود .

انتقال مال دیگری به خود

بعضاً ممکن است شخصی مال دیگری را به خودش انتقال دهد برای مثال خانه دوستش را در دفتر اسناد رسمی به نام خودش ثبت نماید در این حالت مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است نه انتقال مال غیر

جاعل اسناد رسمی

مستنبط از ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه معامله به وسیله سند رسمی صورت گیرد ؛ مرتکب به عنوان جاعل در اسناد رسمی قابل تعقیب خواهد بود .

مجازات انتقال مال غیر

در قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات مرتکب ، همان مجازاتی است که برای مرتکب جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تعیین شده ، می باشد .

این مجازات شامل برگرداندن مال به مالک در صورت عدم امکان مثل یا قیمت مال باید داده شود ، جزای نقدی معادل قیمت مال و حبس تعزیری از یک سال تا هفت سال ، می باشد .

با توجه به اینکه امور کیفری بالاخص امور تخصصی همانند انتقال مال غیر نیاز به دانش حقوقی بالا می باشد فلذا جهت جلوگیری از پایمال شدن حق خویش می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و وکیل انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .

 

عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

 

سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟

انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .

نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

  • یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
  • شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
  • در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .

سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟

به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .

 

تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :

چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .

 

جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759