نوشته‌ها

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد : مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد : در قراردادهایی که در آن ، طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند و برای انجام این تعهدات ، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود ، ممکن است یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند . این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد .

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

 

چنانچه بر اثر تخلف متعهد به شخص متعهدله ضرر و زیانی وارد شود ، متعهد له می تواند ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کند . مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل کند . در چنین صورتی تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ، ممکن است به طرف مقابل ، ضرر و زیان وارد کند و متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست ، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند .

مطابق با ماده 226 قانون مدنی ، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند ، مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور ، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نشده باشد ، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

با توجه به ماده 226 ، شروط مسئولیت قراردادی عبارت است از :

  1. وجود قرارداد صحیح بین خواهان و خوانده
  2. نقض یکی از تعهدات ناشی از سوی متعهد
  3. ورود خسارت به خواهان : یکی از شروط لازم برای طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد ، ورود مستقیم ضرر و زیان وارد شده است و در صورتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ، ضرری به متعهد له وارد نکند ، امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان وجود ندارد .
  4. رابطه سببیت میان نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت

 

در صورتی که در قرارداد ، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات ، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود ، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه ، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد ، مستفاد از ماده 230قانون مدنی ، دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام کند .

 

محاسبه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد معمولاً توسط کارشناس رسمی صورت می گیرد و دادگاه بر اساس نظر کارشناس تصمیم می گیرد .

اجرای رأی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

بعد از قطعیت رأی به نفع محکوم له و ابلاغ اجراییه به خوانده ، جهت مطالبه ضرر و زیان یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کرد و یا از طریق استعلام ، اموال محکوم علیه را شناسایی و میزان خسارت را از اموال وصول کرد و در غیر این صورت می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان ، چنان چه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد ، واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند ، علاوه بر اجرای بند 9 ماده 2 این قانون مکلف است ، جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد . مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق کند . اجرای مقررات این قانون مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست .

 

به طور کلی ، اگر در قراردادها و تعهدات برای تأخیر در انجام تعهد ، خسارت و وجه التزامی مشخص شود ، متخلف تنها ملزم به پرداخت آن مبلغ است و دادگاه نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ حکم دهد ؛ اما در مورد قرارداد پیش فروش ، میزان خسارت تأخیر در اجرای تعهدات به وسیله قانون تعیین شده است و طرفین نمی توانند کمتر از آن توافق کنند.

 

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

میزان خسارت قابل مطالبه پیش خریدار از پیش فروشنده

  1. در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد ، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار ، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده است . ( میزان اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود )
  2. در صورت عدم انجام تعهدات در بخش مشاعی ، روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  3. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های خدمات عمومی ، موضوع بند 9 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان از قبیل خیابان ، فضای سبز ، مساجد ، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  4. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال ، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد .
    دعوی مطالبه خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات از جانب پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده اقامه می شود .

نحوه ی اجرای رأی خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

دادگاه پس از رسیدگی ، رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده صادرمی کند . پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه ، محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه اقدام به وصول مبلغ خسارت و در صورت نبودن اموال مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، محکوم علیه را جلب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759