نوشته‌ها

الزام به رفع تصرف عدوانی

الزام به رفع تصرف عدوانی : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از اینکه شخصی بدون رضایت متصرف و به صورت غیر قانونی ، ملک را از تصرف وی خارج کند .

در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 158 در مورد دعوای تصرف عدوانی آمده است که : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از : ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده . در چنین حالتی متصرف سابق می تواند ؛ اعاده ی تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند .

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. اثبات تصرف سابق خواهان
  2. اثبات تصرف فعلی خوانده
  3. غیر قانونی بودن تصرف فعلی خوانده

تصرف عدوانی هم جنبه ی حقوقی دارد و هم جنبه ی کیفری . در واقع دعوای تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری .

با این تفاوت که در دعوای حقوقی ، تصرف عدوانی ، صرف تصرف سابق خواهان به شرط مشروع بودن منشاء تصرف ، برای ارایه دادخواست کافی است و به مالکیت متصرف سابق رسیدگی نمی شود و خواهان به صرف وجود تصرف سابق می تواند اقامه دعوی کند ؛ اما در تصرف عدوانی کیفری ، شاکی باید برای اثبات شکایت خود ، حتماً مالک رسمی ملک باشد و سند و مدارک مالکیت خود را ارائه کند . مشاوره با وکیل کیفری .

طرفین دعوی در الزام به رفع تصرف عدوانی :

در دعوای تصرف عدوانی خواهان متصرف سابق بوده که دعوی را به طرفیت متصرف فعلی اقامه میکند .
لازم به ذکر است که در الزام به رفع تصرف عدوانی ، اشخاصی که به نمایندگی از مالک ، ملک را در تصرف داشته باشند (کارگر – مباشر – متولی ) نیز می توانند اقامه دعوی کنند .

الزام به رفع تصرف عدوانی

مدت زمان تصرف خواهان :

اصولاً مدت زمان تصرف خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود و این میزان در محاکم قضایی مختلف است .

نحوه اجرای رأی تصرف عدوانی :

دعوای تصرف عدوانی به محض صدور رأی بدوی ، قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد . بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، اجراییه صادر و رأی اجرا می شود .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل ملکی ، تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به رفع مزاحمت

الزام به رفع مزاحمت : الزام به رفع مزاحمت : مطابق با ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای مزاحمت عبارت است از : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول ، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ؛ بنابراین بدون اینکه ملک از تصرف مالک خارج شود ، نسبت به تصرفات مالک مزاحمت ایجاد شده است و اجازه بهره برداری مناسب متصرف را از ملک نمی دهد . مثل اینکه شخصی با تخلیه مصالح و یا با ریختن زباله در ورودی ملک دیگری ، برای مالک مزاحمت ایجاد کند .

الزام به رفع مزاحمت

در دعوای مزاحمت باید ارکان زیر موجود باشد :

  1. تصرف سابق خواهان بدون مزاحمت
  2. مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت خواهان
  3. غیر قانونی بودن مزاحمت خوانده

 

دادخواست الزام به رفع مزاحمت مزاحمت :

در دعوای مزاحمت ، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

در دعوای مزاحمت از حق ، خواهان دعوی کسی است که نسبت به تصرفات او مزاحمت شده است . مزاحم ملک نیز خوانده ی دعوا است .

نحوه اجرای رأی مزاحمت از حق

دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت ، رأی اجرا می شود و تجدید نظرخواهی محکوم علیه ، تاثیری در اجرای رأی ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به رفع مزاحمت از حق ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759