نوشته‌ها

دعوی خلع ید

دعوی خلع ید : دعوی خلع ید : چنان چه ملکی که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ، کسی که سند مالکیت به نام اوست ، می تواند برای تخلیه ی ملک خود، دعوی خلع ید مطرح کند .

همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد ، سایر مالکین می توانند برای تخلیه ملک ، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است ، تقدیم کند . مالک ملک ، می تواند به عنوان خواهان ، علیه متصرف غیر قانونی ملک اقامه دعوا کند و از دادگاه رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند .

 

دعوی خلع ید

دعوای خلع ید چهار رکن دارد که این چهار رکن عبارت است از :

  1. مالکیت رسمی خواهان بر ملک
  2. غیر منقول بودن مال مورد تصرف
  3. احراز تصرف خوانده بر ملک
  4. غیر قانونی بودن تصرف متصرف

بنابراین دعوای خلع ید ، فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان ، مالک رسمی ملک باشد ؛ بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ، ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز طرح شود .

در دعوای خلع ید از ملک مشاع ، بهتر است که دعوا علیه همه شرکا مطرح شود .

 

آیا وجود تقسیم نامه مانع از طرح دعوای خلع ید می شود ؟

اگر بین مالکین مشاع ، تقسیم نامه وجود داشته باشد ، نمی توان دادخواست خلع ید مطرح کرد .

نحوه اجرای دعوی خلع ید

بعد از اینکه حکم خلع ید قطعی شد ، مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی ، اجراییه صادر می شود و خوانده ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید نسبت به خلع ید اقدام کند . در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه ، اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خلع ید ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک : بر اساس ماده 362 قانون مدنی ، یکی از آثار بیع صحیح ، الزام بایع به تسلیم مبیع می باشد ؛ بنابراین فروشنده متعهد به تحویل ملک و خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن است . در صورتی که فروشنده تعهد خود را انجام دهد ولی به هر علتی قرارداد فسخ یا باطل شد ، خریدار متعهد است که ملک را به فروشنده مسترد کند . در صورت امتناع خریدار از این تکلیف قانونی ، فروشنده می تواند ، دادخواست الزام خریدار به استرداد ملک را به دادگاه تقدیم کند . در دعوی الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک ، خواهان فروشنده است که دعوی را به طرفیت خریدار اقامه می کند . لازم به ذکر است طرح دعوی استرداد ملک ، مستلزم اثبات فسخ و یا بطلان قرارداد است . بنابراین باید قبل و یا همزمان با دادخواست استرداد ملک ، خواسته ی تأیید فسخ و یا بطلان نیز تقدیم شود .

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

 

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

پس از آن که فروشنده از خریدار استرداد ملک را درخواست کرد ، اگر خریدار ملک را مسترد نکند ، در حکم غاصب است و هر نوع خسارتی به ملک وارد شود ، خریدار در مقابل آن مسئول است . ولو آنکه خریدار در بروز خسارت مقصر نباشد .

نحوه اجرای رأی

پس از رسیدگی به دعوی و صدور رأی قطعی ، اجراییه صادر می شود و پرونده پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز اجرای احکام اقدام به تخلیه ی ملک و تحویل آن به مالک می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759