پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: مشاوره حقوقیجعل مفادی توسط بازپرس تحقیق
بدون نام 5 سال قبل

اگربازپرس پرونده درحین رسیدگی اقدام به تحریف وتغییر در اظهارات افراد برعلیه متهم نماید وبااین شرایط کیفرخواست صادر شود ودرپیرو آن حکم دادگاه بدوی چه اقدامی باید صورت بپذیرد.