مطالب توسط کریمی

مطالبه طلب از متوفی

مطالبه طلب از متوفی : چنانچه اشخاصی از متوفی طلب داشته باشند می توانند به طرفیت وراث یا نماینده قانونی او طرح دعوا کنند . اگر چه ترکه و اموال متوفی در دست وراث نباشد ، اما تا زمانی که ترکه به دست وراث نرسیده ، ایشان مسئولیتی نسبت به پرداخت دیون متوفی ندارند . […]

تصفیه ترکه و بدهی های میت

تصفیه ترکه و بدهی های میت : پس از فوت ، تمام اموال متوفی در اختیار وراث قرار نمی گیرد . به عبارت بهتر ، اموال باقی مانده از متوفی به وارثان او نمی رسد ، مگر پس از تصفیه بدهی ها ی متوفی . مشاوره با وکیل حقوقی . منظور از تصفیه ترکه و […]

موجبات ارث

موجبات ارث – تعریف ارث : ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد . مشاوره با وکیل حقوقی .   موجبات ارث : منظور از موجبات ارث […]

تعریف عقد لازم و جایز

تعریف عقد لازم و جایز : در قانون عقود تقسیمات مختلف و متعددی دارند که یکی از مهمترین این تقسیمات عقود لازم و جایز می باشند . تعریف عقد لازم : عقد لازم به عقدی گفته می شود که هیچ یک از طرفین آن عقد یا قرارداد ، حق فسخ یا بر هم زدن آن […]

مستمری بعد از فوت

مستمری بعد از فوت : حقوق کارمندان دولت پس از فوت آنها جزء داراییشان محسوب نمی شود ؛ اما به بازماندگان آنها تعلق می گیرد . به عبارت بهتر ، مستمری کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی و بیمه عمر ، جزء ترکه و اموال متوفی محسوب نمی شود و تابع احکام […]

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا : هر گاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت ، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود. در مواقعی که شخص متعهد ، طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد ، اقدام به ساخت […]

تفاوت سند رسمی و عادی

تفاوت سند رسمی و عادی : مهمترین رکن در اسناد رسمی اعتبار و ارزش آنهاست . باید دید که همه اسناد چه عادی و چه رسمی از چه حیث اهمیت می یابند . تفاوت سند رسمی و عادی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نیست و نسبت به سند رسمی می توان […]

نمونه رای تغییر نام

نمونه رای تغییر نام رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای فریبرز الف فرزند علی به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام در شناسنامه شماره 11111 از فریبرز به هادی ؛ بدین شرح که خواهان اظهار داشته است : از سال 1359 معروف به نام هادی بوده و با توجه به غیر اسلامی […]

نکاتی در خصوص غصب

نکاتی در خصوص غصب : قانونگذار در ماده 308 قانون مدنی غصب را تعریف نموده است . مطابق این ماده غصب استیلاء بر حق غیر به نحوء عدوان … است ؛ برای تحقق غصب اجتماع سه رکن ضرورت دارد . استیلاء موضوع غصب باید مال باشد عدوانی بودن تصرف استیلاء : استیلاء به معنی مستولی […]

تعریف سند رسمی و سند عادی

تعریف سند رسمی و سند عادی : تعریف سند رسمی و سند عادی : مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته ای که قابلیت استناد در اثبات دعوا یا دفاع را داشته باشد سند نامیده می شود . در مجموعه ادله اثبات دعوا ، پس از اقرار که از آن تحت عنوان شاه دلیل […]