نوشته‌ها

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار : الزام به اخذ پایان کار : گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک ، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری ، صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تأیید می کند .

الزام به اخذ پایان کار

 

اخذ پایان کار :

اخذ پایان کار توسط مالک رسمی ملک ، انجام می شود ؛ اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت ، بنا شده باشد ، معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک گرفته ، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد . در مواردی که ملک فروخته شده باشد یا ملک موضوع مشارکت در ساخت ، فاقد پایان کار باشد ، خواهان می تواند دعوی الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند .

 

اگر شهرداری به دلایلی غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد ، خواهان می تواند دعوی الزام به صدور پایان کار به طرفیت شهرداری مطرح کند .

 

دعوی الزام به اخذ پایان کار :

در دعوای الزام به اخذ پایان کار ، خواهان کسی است که از صدور پایان کار منتفع می شود و خوانده شخصی است که صدور گواهی پایان کار بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می کند که این شخص می تواند ، مالک ، فروشنده یا پیش فروشنده ملک یا سازنده ملک باشد . در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد ، علاوه بر شخص متعهد ، مالک رسمی ملک را نیز باید جزء خواندگان قرار دهیم . در مواردی که موضوع دادخواست ، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است ، خوانده ی دعوا ، شهرداری مربوطه خواهد بود .

 

نحوه اجرای رأی:

پس از قطعیت حکم ، خواهان می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادره را بکند و پس از صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت ده روز گواهی پایان کار را بگیرد و در صورت عدم تبعیت ، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود ، اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علی مطالبه کند ، لازم به ذکر است که برای مطالبه هزینه های پرداخت شده نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجراییه صادر شده از محکوم علیه دریافت کرد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به اخذ پایان کار ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759