نوشته‌ها

مجازات قذف

مجازات قذف : مجازات قذف : قدف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند كه مرده باشد ..

قاذف و مقذوف :

قاذف كسى است كه مخاطب خود را مورد قذف قرار ميدهد و شخصى كه مورد قذف قرار ميگيرد مقذوف نام دارد .

شرایط تحقق جرم :

براي محقق شدن قذف لازم است كه قذف روشن و بدون ابهام صورت گيرد . البته بايد اذعان داشت كه قذف علاوه بر لفظ با نوشتن ولو به صورت الكترونيكى مانند قذف به صورت پيامك يا ايميل نيز قابل تحقق است . مشاوره با وکیل کیفری .

علاوه بر اين قذف در موارد زير نيز محقق ميگردد:

  1. اگر كسى به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستى ، نسبت به همسر خود قذف صورت گرفته است .همچنين اگر كسى به فرزند مشروع ديگرى بگويد تو فرزند پدرت نيستى ، نسبت به مادر وى قذف محسوب مى شود .
  2. اگر كسى به ديگرى بگويد تو با فلان زن يا فلان مرد زنا يا لواط كرده اى فقط نسبت به مخاطب ، قذف صورت گرفته است . بنابر اين نسبت دادن زنا يا لواط به كسى موجب محكوميت به قذف فقط نسبت به همان شخصى است كه زنا يا لواط به او نسبت داده شده است .

 

 

حد قذف و مجازات قاذف

مجازات قذف :

مجازات قذف ، هشتاد ضربه شلاق است كه براى محكوم كردن قاذف به اين مجازات لازم است كه مقذوف ، بالغ و عاقل و مسلمان و همچنين شخص معينى باشد .

با توجه به اينكه از نظر قانونگذار قذف جزء جرايم حق الناسى مى باشد ، بنابراين اعمال مجازات براى آن منوط به شكايت شاكى است و بدون شكايت او نمى توان قاذف را تعقيب كرد و همينطور رضايت شاكى در هر مرحله از تعقيب و رسيدگى و اجراى مجازات ، موجب توقف آن مى شود

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره در امور کیفری و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759