نوشته‌ها

الزام به تحویل ملک

الزام به تحویل ملک : الزام به تحویل ملک : دادخواست الزام به تحویل ملک زمانی مطرح می شود که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تحویل ملک ، خودداری کرده باشد . لازم به ذکر است ، چنان چه طرفین موعد و زمانی برای تسلیم ملک پیش بینی کرده باشند ، خریدار نمی تواند تا قبل از اینکه موعد برسد ، دعوی الزام به تحویل ملک را مطرح کند . ماده 344 قانون مدنی بیان گر همین موضوع است .

الزام به تحویل ملک

در این که آیا با استناد به سند عادی می توان دادخواست الزام به تحویل ملک داد ، بین دادگاه ها اختلاف نظر است . بیشتر دادگاه ها معتقدند ، فقط مالک رسمی ملک می تواند دادخواست الزام به تحویل ملک را مطرح کند . عده ای نیز معتقدند که می توان بر اساس سند عادی دادخواست سند عادی را مطرح کرد . البته با توجه به نظریه فقهی که شورای نگهبان صادر کرده ، دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد ، به استناد مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت ، بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند . لذا به نظر می رسد با توجه به این نظریه ، می توان به استناد بیع نامه ی عادی ، دادخواست الزام به تحویل ملک طرح کرد . در دعوی الزام به تحویل مبیع ، خریدار به طرفیت فروشنده اقدام به طرح دادخواست می کند .

دعوی الزام به تحویل ملک

چنان چه دعوای الزام به تحویل ملک و الزام به تنظیم سند رسمی با هم مطرح شود ، خواهان می تواند برای جلوگیری نقل و انتقالات احتمالی ملک ، ابتدا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال ملک را بدهد .
پس از طرح دادخواست دادگاه وارد به رسیدگی می شود و با صدور رأی و قطعیت آن ، نوبت به اجراییه می رسد و برای اجرای حکم و تحویل ملک ، اقدام می شود . چنانچه ملک در اختیار شخص ثالثی باشد و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف او در ملک را مجاز کند ، نداشته باشد ، این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگری نیست و تخلیه ملک انجام می شود . چنان چه متصرف مدعی حقی نسبت به ملک باشد به او یک هفته فرصت داده می شود تا به دادگاه رجوع کند و اگر ظرف پانزده روز از تارخ مهلت مذکور از دادگاه قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم به اجرای احکام صادر نشود ، عملیات اجرایی ادامه می یابد و پس از تخلیه ، ملک به خریدار تحویل داده می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759