نوشته‌ها

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع : دستور فروش ملک مشاع ، متعاقب دعوای افراز و گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه اتفاق می افتد . مطابق با ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع : ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود ، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود .

 

دستور فروش ملک مشاع

 

بنابر این با صدور گواهی عدم افراز ملک ، هر یک از مالکین مشاعی می توانند ، با مراجعه به دادگاه صالح ، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند .

 

رسیدگی به دعوی دستور فروش ملک مشاع

دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش ، بدون تعیین وقت رسیدگی ، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند .

در تقاضای دستور فروش ملک مشاع ، هر یک از شرکا که بخواهند ، مال مشاع را به فروش برسانند ، به طرفیت تمامی شرکاء خود طرح درخواست می کند .

 

نحوه اجرای رأی

ماده ی 9 آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع در این باره اذعان داشته : در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک ، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا ، دستور فروش آن را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد . مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ، مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می کند . اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده اجرایی به قید قرعه ، کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک ، مشخص می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس اعتراض نکردند ، آگهی برگزاری مزایده منتشر می کنند در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید ، مبلغ حاصل از فروش ملک پس از کسر هزینه های اجرایی بین شرکا تقسیم می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراز ملک، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759