نوشته‌ها

مطالبه ی سر قفلی

مطالبه ی سر قفلی مطالبه ی سر قفلی تعریف سرقفلی حق سر قفلی عبارت است از : مال یا مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره به موجر داده و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل آن را در زمان تخلیه خواهد داشت .

مطابق با ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، هر گاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند . هم چنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود ، مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند . مگر آن که در ضمن عقد اجاره ، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

تبصره 1 : چنان چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند ، پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی ، سرقفلی را به مستأجر منتقل کند ، هنگام تخلیه ، مستأجر حق مطالبه ی سرقفلی را به قیمت عادله ی روز دارد .

مطالبه ی سر قفلی

مطالبه ی سر قفلی

حق سرقفلی قطعی الصدور بوده و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به موجر به وجود می آید البته لازم به ذکر است که حق سرقفلی قابل اسقاط است .

دادخواست مطالبه سرقفلی :

در قراردادهای اجاره ، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود ، اقدام به تخلیه ی ملک کند ، مستأجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است ، می تواند هم زمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به مطالبه سرقفلی کند .

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره ، دادخواست تخلیه مطرح نکند ، مستأجر می تواند ، بدواً دادخواست مطالبه ی سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند . مقدمه این دادخواست آن است که مستأجر ملک را تخلیه کرده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک ، آن را به دادگاه تحویل دهد .

نکته مهم در مطالبه سرقفلی آن است که اگر مستأجر ملک را به مستأجر دیگری اجاره دهد و از وی مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت کند ، مستأجر دوم در هنگام تخلیه ی ملک حق مطالبه ی سر قفلی از مالک را ندارد .

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله ی روز محاسبه کرده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم می کند .

محاسبه ی مبلغ سرقفلی

اگر در قرارداد طرفین در مورد میزان سرقفلی توافق نکرده باشند ، دادگاه میزان آن را بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند و چنان چه هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند ، می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به نظریه ی کارشناسی اعتراض کنند .

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مالک به پرداخت سرقفلی و قطعیت آن ، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ می شود . اگر مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، اقدام به پرداخت مبلغ سرقفلی نکند ، مستأجر می تواند ، اقدام به توقیف اموال مالک و تأمین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده کند . ملکی که قبلاً در تصرف مستأجر بوده است نیز قابل توقیف است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید. تلفن تماس : 09123939759