نوشته‌ها

ابطال سند رسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال : ابطال سند رسمی انتقال :تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و پس از آنکه به امضای طرفین رسید ، خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود .

 

ابطال سند رسمی انتقال

 

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقال ، به اسباب مختلفی قابل طرح است . به عبارت دیگر ، موجبات ابطال سند رسمی انتقال ملک ، بسیار متعدد و متنوع است . از جمله این که : خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله ی موضوع سند باشد . عدم تحقق شرایط صحت قرارداد ، رایج ترین دلیل بی اعتباری معامله ی موضوع سند است . مثلاً عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله ، جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد انتقال قبلی ، عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله و یا نبودن امضاء فروشنده یا خریدار در اسناد انتقال ، موجب مخدوش شدن سند می شود .

 

فسخ یا انفساخ معامله ، مبنای سند انتقال از دلایل دیگر دعوی ابطال سند است . ابطال عملیات اجرایی که سند مورد نظر در نتیجه آن صادر شده است ، ابطال رأی هیأت موضوع ماده ی 147 قانون ثبت و بسیاری عوامل دیگر ، موجبات دیگری برای ابطال سند رسمی انتقال ملک هستند .

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقال

لازم به ذکر است که شمار قابل توجهی از محاکم ، دعوی ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی ، حکم به ابطال سند صادر نمی کند .

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است اما نظریه ی مورخ 95/8/4 شورای نگهبان که اشعار می دارد ، اسناد عادی املاک در صورتی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد ، معتبر است ، به این اختلافات پایان داده است .

 

اصحاب دعوی ابطال سند رسمی انتقال :

در دعوی ابطال سند رسمی انتقال توسط وکیل ملکی ، خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است . چنانچه خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد ، طرف دیگر معامله ، خوانده ی دعوا خواهد بود ، اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد ، دو طرف سند رسمی خواندگان دعوی هستند . چنانچه پس از ثبت سند مورد نظر ، انتقالات دیگری هم انجام شده باشد ، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ، باید به طرفیت همه ی ایادی بعدی مطرح شود و ابطال همه ی اسناد بعدی خواسته شود .

در این دعوی نیازی به طرف دعوی قرار دادن اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی به عنوان خوانده وجود ندارد .

 

پس از طرع دعوی دادگاه حتماً باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت ، استعلام کند و نمی توان به صرف اظهارات طرف یا طرفین ، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با ثبت رسمی وجود دارد .

 

دعوی ابطال سند رسمی انتقالی پس از تفکیک ملک : چنانچه ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال ، تفکیک شده باشد ، علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود .

 

اجرای رأی ابطال سند رسمی انتقالی

پس از قطعیت رأی ،دادگاه برای ذی نفع ، گواهی قطعیت رأی صادر می کند . با ارائه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رئیس اداره ثبت ، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می کند و متصدی ثبت ، مراتب ابطال سند انتقال مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط ، توضیح می دهد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759