نوشته‌ها

تعدیل اجاره بها

تعدیل اجاره بها : در قراردادهای اجاره املاک تجاری که قبل از سال 1376 بین موجر و مستأجر منعقد شده است ؛ اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده ی مستأجر از عین مستأجره یا تاریخی که حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها صادر شده است ، سه سال گذشته باشد ، می توان دادخواست تعدیل اجاره بها را مطرح کرد .

تعدیل اجاره بها

 دادخواست تعدیل اجاره بها :

 هر کدام از موجر یا مستأجر می تواند به استناد زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی ، درخواست تعدیل ، نسبت به میزان اجاره بها را بکند . در تعدیل اجاره بها لازم به تنظیم اجاره نامه جدید نیست .

اگر دادخواست از طرف موجر مطرح شده باشد ، موجر می تواند ضمن دادخواست تعدیل اجاره بها ، مابه التفاوت اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم نیز مطرح کند .

لازم به ذکر است که این دعوی فقط مخصوص محل های تجاری می باشد و امکان تقدیم دادخواست تعدیل اجاره بها در خصوص محل های مسکونی وجود ندارد .

 

دادگاه پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، پرونده را برای تعیین اجاره به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد . کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی و ارزیابی ، نظریه ی خود را در خصوص میزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله ، اعلام و در صورت قطعیت نظریه ی کارشناس ، دادگاه بر اساس این نظریه ، اقدام به صدور رأی  می کند .

حکمی که دادگاه می دهد ، چنان چه فقط تعدیل باشد ، حکم اعلامی بوده و نیاربه صدور اجراییه ندارد ؛ اما در صورتی که در خصوص مابه التفاوت نیز حکم صادر شده باشد ، اجرای این قسمت از رأی نیاز به صدور اجراییه دارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759