نوشته‌ها

مفسد فی الارض

مفسد فی الارض : مفسد فی الارض : ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرم مفسد فی الارض تخصیص داده شده است و مجازات مفسد فی الارض را اعدام قرار داده است .

مطالق با ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، ” هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد ، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه ی فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد ” .

 

مفسد فی الارض

 

با توجه به متن ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی ، مشخص می شود دامنه ی این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از جرایم را می توان تحت شمول این جرم قرار داد و مفسد فی الارض دانست .مخصوصاً به دلیل استفاده از کلماتی نظیر ” گسترده ، شدید ، عمده و وسیع ” در متن ماده 286 قانون مجازات اسلامی .

در بین قوانین تصویب شده ، قانونی که بیش از همه به جرم محاربه و افساد فی الارض اشاره کرده است ، قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد . مطابق این قانون ، اعمالی از جمله موارد زیر با داشتن شرایط لازم ، مصداق جرم محاربه و افساد فی الارض می باشند .

 • برنامه ریزی یا تشکیل جمعیت به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
 • دادن اسرار کشور به دشمن یا بیگانه
 • اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور
 • پناه دادن جاسوسان
 • انعقاد قرارداد تسلیم با دشمن
 • تخلف از تکالیف نظامی
 • ادامه ی جنگ پس از دریافت دستور توقف عملیات
 • ترک محل نگهبانی
 • وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار
 • فروش وسایل نظامی
 • حیف و میل یا سرقت وسایل نظامی
 • جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع

 

 

باید اذعان داشت جرایم فوق تنها بخشی از جرایمی هستند که در صورت داشتن شرایط لازم ، مشمول جرم محاربه یا افساد فی الارض می گردد .

شرایط تحقق جرم مفسد فی الارض

با نگاهی به قوانین یاد شده در میابیم که برای تحقق جرم افساد فی الارض گستردگی عمل مرتکب و یا قصد وی برای مقابله و معارضه ی با نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام می باشد . چرا که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی ضابطه عینی ( گستردگی عمل ) را برای تحقق عنوان مفسد فی الارض کافی دانسته است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، قصد مرتکب مبنی بر مقابله با نظام ( ضابطه ی شخصی یا ذهنی ) و یا آثار ناشی از اعمال وی ( ضابطه ی عینی یا نوعی ) را برای تحقق جرم افساد فی الارض کافی دانسته است .

 

بدین ترتیب چنان چه رفتار مرتکب موجب یکی از آثار سوء فوق ( گستردگی عمل ، قصد مقابله با نظام یا بروز اخلال در نظام ، براندازی حکومت ، همکاری با دشمن و نظایر این ها ) گردد ، عمل وی گاه از یک جرم ساده به جرم افساد فی الارض تبدیل می شود .

 

منظور از گستردگی عمل در ماده 286 قانون مجازات اسلامی :

منظور از گستردگی عمل مرتکب این است که جرایم مذکور در ماده 286 به صورت گسترده صورت گرفته باشد به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی ، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا گردد.

اما استفاده از واژه ی گسترده در متن ماده 286 قانون مجازات اسلامی نشان گر آن نیست که تنها ضابطه ی عینی ( گستردگی عمل ) موجب عنوان مفسد فی الارض می گردد ؛ چرا که تبصره همین ماده نشان می دهد که علاوه بر ضابطه ی عینی ، ضابطه شخصی یا ذهنی ( یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه ی فساد و فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است ) نیز برای مفسد فی الارض محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز هر یک از موارد فوق ، مستفاد از تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج ( بیش از دو سال تا پنج سال )یا درجه شش ( بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم می گردد . در واقع تبصره ماده 286 ، به استثناء این ماده اشاره کرده است که در این مورد اشعار می دارد ، هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمومی و یا اشاعه ی فساد و یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند ، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانون دیگری نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم ، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید .تلفن تماس : 09123939759