مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث

مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث : در رسیدگی محاکم ، اصل بر ذی حق و ذی سمت بودن اشخاص دعوت شده به دادرسی است ، لکن گاهاً به حق اشخاصی طی تصمیم دادگاه خلل وارد می شود که در جریان دادرسی اصلی سمت و حقی به صورت قانونی نداشته اند تا به عنوان طرف دعوا حضور یابند ، لذا قانونگذار ایران به صورت عام در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام تحت عنوان ” اعتراض ثالث ” و به صورت خاص در سایر قوانین مانند آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به وضع مقررات جهت رسیدگی به ادعای اشخاصی که از آراء صادره از محاکم در مورد دیگران متضرر می شوند ، پرداخته است . پیشنهاد می گردد در این خصوص جهت سهولت در کسب مطلوب قبل از هرگونه اقدام از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردید .

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

همانطور که گفته شد قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام به دعوای اعتراض ثالث پرداخته است و آنچه که در سایر قوانین تحت عنوان اعتراض ثالث وضع شده است ، شروط اختصاصی در موارد استثناء و مذکور در آن قوانین است ؛ لذا در این مقاله نیز به تبیین شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است ، که این شرایط عبارتند از :

 1. دعوای اصلی منتج به صدور حکم یا قرار شده باشد ،
 2. رای مذکور موجب تضییع حقوق مدعی به عنوان ثالث باشد ،
 3. عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی .

مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث

دعوای اصلی منتج به صدور رای شده باشد

اعتراض ثالث تنها در صورتی متصور است که دعوای مابین طرفین منتهی به صدور رای قطعی شده باشد ؛ مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد ، بنابراین چنانچه شخصی از حکم غیر قطعی دادگاه متضرر گردد ، مدعی ثالث نمی‌تواند در موعد تجدید نظر خواهی اقدام به طرح دعوا نماید و باید منتظر بماند تا حکم مرحله بدوی قطعی شود و یا اینکه یکی از اصحاب دعوا نسبت به حکم صادره ، تجدید نظر خواهی نماید تا بتواند تحت عنوان وارد ثالث موضوع ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید .

در خصوص قرار نیز شخص ثالث نسبت به قرار نهایی و قرارهایی مانند تأمین خواسته می‌تواند طرح دعوا نماید ؛ بنابراین قرارهای اعدادی مانند ‌قرار ارجاع امر به کارشناس ، امکان طرح دعوا توسط ثالث وجود ندارد چرا که ماهیتاً به حقوق شخص ثالث از این طریق خللی وارد نمی گردد ؛ البته برخی حقوقدانان معتقد هستند که مطلق قرارها حتی قرارهای اعدادی توسط معترض ثالث قابل درخواست رسیدگی است .

رای دادگاه موجب تضییع حقوق ثالث شده باشد

برای آنکه شخص ثالث بتواند نسبت به رای قطعی صادر شده توسط محاکم قضایی طرح دعوا نماید بایستی ذینفع باشد به عبارت دیگر باید به واسطه صدور رای مذکور حقی از حقوق مدعی ثالث مختل شده باشد همانطور که در دعوای اصلی نیز یکی از لوازم دادرسی عادلانه ، ذی نفع بودن خواهان است ، در اعتراض ثالث نیز مدعی باید ذی نفع باشد تا به دعوای او رسیدگی شود .

عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی

در مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث : این شرط به این معنا می باشد که معترض ثالث در دادرسی تحت هیچ عنوانی حاضر نشده باشد ، بنابراین حتی اشخاصی که در دادرسی تحت عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث حضور داشتند ، نمی‌توانند نسبت به تصمیم دادگاه تحت عنوان اعتراض ثالث اقدام نمایند چراکه این اشخاص نیز همانند خواهان و خوانده از اصحاب دعوا به حساب می آیند ، لکن در عکس این مورد امکان طرح دعوا وجود دارد به عنوان مثال چنانچه شخصی در دعوای تقسیم ترکه حضور نداشته باشد حتی در صورتی که جزئی از ورثه متوفی باشد جهت طرح دعوا بایستی تحت عنوان اعتراض ثالث اقدامات لازم را نماید .

محجوریت ورشکستگان

محجوریت ورشکستگان : همانگونه که داد و ستد و خرید و فروش لازمه زندگی اجتماعی انسان ها می باشد ورشکستگی نیز با تاریخ مبادلات در قرون و اعصار متمادی هم عنان بوده است ، ورشکسته به حالتی گفته می شود که تاجر از پرداخت دیون خویش باز مانده باشد محجوریت وی در این حالت کلی و عام نبوده و به طور خاص جهت حفظ حقوق طلبکاران طراحی شده است ، در این مقاله نیز علاوه بر تبیین محجوریت ورشکستگان ، به معنای اعسار و تفاوت ورشکستگی با اعسار نیز به طور اختصار می پردازیم .

معنای اعسار ( تفلیس )

در لغت” فلس” را به معنای انتقال از حالت توان گری به حالت ناتوانی مالی دانسته‌اند و مفلس یعنی کسی که پس از غناء و بی نیازی مالی مبتلا به فقر و تهی دستی شده است ، به عبارت دیگر مفلس کسی است که دارایی انبوه او به وجوه خرده و جزئی تبدیل شده است ، این حالت در مورد اشخاص حقیقی غیر تاجر متصور می باشد و شامل اشخاص حقوقی و تجار نمی گردد .

محجوریت ورشکستگان

تفاوت ورشکستگی با اعسار

در اصطلاح حقوقی محجوریت ورشکستگان :  اعسار یک وضعیت مالی است ، اما ورشکستگی یک وضعیت قضائی است که نیاز به اعلام رسمی دادگاه دارد . اعسار به این معناست که فرد در وضعیتی قرار می گیرد که قادر به پرداخت دیون خود نباشد ، در این مورد تفاوتی بین اینکه شخص بالفعل قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و یا این که به علّت عدم دسترسی به اموال خود از عهده پرداخت بدهی برنیاید نیست ، اما در ورشکستگی تاجر دیگر قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد و این عدم پرداخت ناشی از عدم دسترسی به اموال نیست ؛ به عبارت دیگر اعسار بن بست موقت و ورشکستگی یک بن‌بست قطعی است .

شرایط اعلام ورشکستگی در قانون تجارت

در قانون تجارت شرایط اعلام ورشکستگی در ماده‌ای به طور مشخص و روشن بیان نگردیده است و تنها در ماده ۴۱۲ آن قانون آمده است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد ، با توجه به مفاد ماده مذکور و ماده ۴۱۵ قانون فوق الذکر این نتیجه گرفته می شود که حکم ورشکستگی شخصیت تجاری ( اعم از تاجر یا شرکت ) پس از توقف و ناتوانی از پرداخت اولین دین به درخواست مدیون یا طلبکار یا مدعی العموم ، صادر می شود .

شرایط ورشکستگی در فقه اسلامی

در فقه اسلامی شرایطی جهت ورشکسته شناخته شدن شخص بیان گردیده که به شرح ذیل می باشد :

1. ثابت شدن بدهکاری شخص نزد قاضی :

زیرا صادر کننده حکم ورشکستگی قاضی است و باید دیون و ناتوانی مدیون از پرداخت آن نزد وی ثابت گردد تا حکم منصفانه و مبتنی بر حقیقت صادر گردد .

2. قاصر بودن دارایی از پاسخ‌گویی به بدهی :

زیرا اگر اموال زائد بر بدهی ، یا مساوی باشد ، حجر بی معناست ، علی الخصوص در صورتی که به طور موقت شخص دسترسی به تمام یا قسمتی از اموال خود را نداشته باشد .

محدوده محجوریت ورشکستگان

مستند قانونی محدوده ممنوعیت تصرفات ورشکسته ماده ۴۱۸ قانون تجارت می باشد .

ورشکسته از تمامی تصرفات بدوی که ارتباط با مال داشته باشد منع می گردد ، البته تصرفی که مستلزم تحصیل مال باشد مانند قبول وصیت قطعاً بلا اشکال است و مراد تصرفات ابتدایی است که به دارایی موجود در حال حجر تعلق می گیرد. هم چنین است تصرفات غیر مالی که در این نوع از تصرفات ، شخص ورشکسته ممنوعیتی نداشته مگر آنکه به نوعی مرتبط با اموال وی گردد به عنوان مثال چنانچه ورشکسته مردی باشد و بخواهد با دختری ازدواج نماید ایرادی ندارد ولی نمی تواند مهریه همسر خویش را از اموالی قرار دهد که به موجب ورشکستگی از تصرف در آنها ممنوع شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت وکیل شاه مرادی مراجعه نمایید .

ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن

ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن  : عدم النفع را می توان چنین تعریف نمود که : فعل یا ترک فعلی که سبب جلوگیری از وقوع منفعتی گردد که مقدمه و مقتضای آن حاصل شده باشد ؛ لازم به ذکر است که فعل یا ترک فعل مورد ادعا باید سبب اصلی عدم النفع باشد . در حقوق اسلام ، ما بین فقها در زمینه ماهیت و امکان وصول عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد .

برخی مانند صاحب کتاب جواهر مخالف دریافت خسارت ناشی از عدم النفع بودند و در مقابل بعضی فقها مانند مرحوم مقدس اردبیلی معتقد به ضمان محرومیت از کار و جبران تفویت منفعت ( عدم النفع ) بودند . لکن امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به تبعیت از قول مشهور ، مسئولیتی برای جبران خسارت قائل نمی باشند مگر اینکه منافع مدت حبس یا منع از عمل توسط حابس ، که در این صورت حابس ملزم به پرداخت اجرت می باشد . خلاصه کلام اینکه مشهور فقها عدم النفع را ضرر نمی دانند ، بنابراین در صورت تفویت منفعت نمی توان جبران آن را از طرف درخواست نمود .

ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن

رابطه قاعده اتلاف و عدم النفع

قاعده اتلاف یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند ، ضامن است . منظور از‌ این قاعده آن است که مرتکب مال موجود دیگری را از بین ببرد ، نه مال و منفعتی که در آینده بدست آورده می شود ، بنابراین قاعده اتلاف ربطی به عدم النفع ندارد .

رابطه قاعده لاضرر و عدم النفع

قاعده لاضرر در اسلام به معنای نکوهش ورود ضرر است در حالیکه عدم النفع به معنای جلوگیری از منتفع شدن دیگری می باشد ؛ با این حال عده ای اعتقاد دارند که این دو نهاد به یک معنا هستند .

عدم النفع در قانون آیین دادرسی مدنی

قانونگذار ایران در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند . در این مواد قانونگذار با تاسی از قاعده فقهی ” عدم النفع لیس بضرر” و پیروی از قول اکثر فقها در مورد ضرر تلقی ننمودن عدم النفع کرده و چون عدم النفع را ضرر نمی شمرد ، مطالبه خسارت ناشی از آن را نیز جایز ندانسته و رد نموده است .

عدم النفع در حقوق بین الملل

عدم النفع در حقوق بین الملل تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد ؛ این شرایط عبارتند از :

 1. عدم النفع قطعی و مسلم باشد ( احتمالی نباشد )
 2. انتظار خواهان از جبران، یک انتظار معقول و عرفی باشد
 3. قرارداد به صورت نامشروع نقض شده باشد ( بنابراین چنانچه فسخ قرار داد مبتنی بر مجوزی قانونی باشد جایی برای خسارت عدم النفع باقی نمی ماند )

امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع در قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن : قانونگذار ایران امکان مطالبه جبران خسارت ناشی از عدم النفع را در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است ؛ البته در ماده فوق الذکر نیز محدودیت هایی وجود دارد که عبارتند از ؛ اولاً : عدم النفع صدق اتلاف نماید ، ثانیاً : عدم النفع در مواردی که شامل دیه یا تعزیرات منصوص شرعی باشند ، نمی شود .

وکیل شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

پیش گیری از وقوع جرم

پیش گیری از وقوع جرم : بی‌ تردید پیشگیری ، بهتر از درمان است و به مراتب هزینه ‌های کمتری دربر دارد . یکی از مسائل و موضوعات اساسی که امروزه در ابعاد فراملی ، ملی و منطقه ‌ای مطرح گردیده است ، جرائم وآسیب‌های اجتماعی است که عمدتاً بهداشت روانی افراد را خدشه ‌دار می‌سازد. بنابراین توجه به مقوله‌ی پیشگیری و اجرای برنامه‌های هدفمند جهت پیشگیری از بروز و وقــوع جــرائم و آسیب‌ها در شـــرایط کنونی جامعـــه ضرورتـی اجتناب ‌ناپذیر است ، در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

سیاست جنایی کشورهای مختلف در دهه‌ های اخیر ، عرصه ‌ی تقابل میان دیدگاه ‌های کلاسیک سزاگرایانه (که مبتنی بر عبرت‌ آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات) و یا رویکردهای بازپرورانه ( که تلاش آن بر اساس اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه) بوده، استوار شده است . نقطه اشتراک این دو دیدگاه مداخله آن ‌ها پس از ارتکاب جرم می ‌باشد . با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام “پیش گیری”، سیاست‌ها و برنامه‌های نظام عدالت کیفری را دستخوش تحول کرد .

پیش گیری از وقوع جرم

نقطه تمایز اصلی این دیدگاه نسبت به دیدگاه‌های بیان شده قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب ، برنامه‌ریزی برای کنترل جرم ، پیش از وقوع جرم صورت می‌گیرد و نقطه‌ی ‌تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به “پیش‌بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار کردن آن” معطوف می‌شود .

ضرورت پیش گیری از وقوع جرم

پدیده‌ ی بزه یکی از انکارناپذیرترین واقعیت‌های جوامع است و یکی از سنجیده ‌ترین روش‌ها برای مهار جرم ، اعمال راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم می‌ باشد . بی‌تردید امروزه دیگر صرفاً برخورد قانونی و کیفری با مجرم و بزهکار تنها راه مداخله در کنترل آن نیست و اتخاذ تدابیر غیر‌کیفری برای پیش گیری ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. برخلاف تصور برخی که پیشگیری از وقوع جرم را رسالت و وظیفه نهاد یا تشکیلات خاصی می ‌پندارند باید گفت تحقق این مهم مشارکت گسترده و عزم ملّی تمامی ارکان دولت ، جامعه و آحاد ملت را می‌ طلبد .

مفهوم پیش گیری از وقوع جرم

امروزه زمانی‌ که از مقوله‌ ی پیش گیری از وقوع جرم سخن می‌گوییم مقصود، مجموعه فعالیت‌ها و تدابیری است که از پایه و اساس مانع وقوع جرم و فعالیّت یافتن عمل مجرمانه می‌شود و با ریشه ‌ها و علل پیدایش جرائم مبارزه می ‌کند . نقش مسئولان و دست‌اندرکاران‌ ، شناسایی علل، زمینه‌ها و بسترهای موجد جرم و در نتیجه برنامه ‌ریزی هدفمند جهت استفاده بهینه از ایده‌ها ، شرایط و امکانات موجود برای از بین بردن عوامل و زدودن آثار و پیامدهای ناشی از جرم و آسیب در جامعه و گروه هدف ، اصلاح و بازاجتماعی نمودن آسیب‌ دیدگان از جرم است .

در این میان نقش مردم بیش از مسئولان است ، زیرا به واسطه آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف خویش و نقش ‌آفرینی هدفمندشان از طریق پایبندی به ایفای آن‌ها در موقعیت‌ها و پایگاه‌های اجتماعی مختلف که حسب مورد در آن قرار می‌گیرند ، می‌توانند به نوبه خود از بروز جرم و آسیب پیش گیری نمایند . بی‌تردید تحقق این مهم در گرو ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و حقوقی آحاد مردم و تنویر افکار عمومی جامعه است تا بستر لازم را برای مشارکت همگانی در فرآیند پیش گیری از وقوع جرائم و آسیب ‌های اجتماعی فراهم نماید .

وکیل ضرب و جرح عمدی و نزاع

وکیل ضرب و جرح عمدی و نزاع : متأسفانه نزاع و ضرب و جرح قدمتی به تاریخ بشریت دارد . با تشکیل نخستین اجتماعات بشر بدوی و از سر عدم رعایت حق ، نزاع نیز در بین انسان‌ ها به وجود آمد ، اصولاً در طول تاریخ، استفاده از توانایی جسمی و زور بازو برای به کرسی نشاندن و اثبات نظر خود، ویژه‌ی جوامع قبیله‌ ای بوده است.

تاریخ جامعه‌ شناسی و علوم اجتماعی نشان می‌ دهد رشد و گسترش شهرنشینی و پیدایش قانون در جوامع ، استفاده از تعقل و اندیشه را برای حل ‌مسائل به ارمغان آورده است اما در بررسی این پدیده در جوامع شهری و مدرن امروزی باید اذعان کرد که این مقوله بیانگر وجود بسترهای جرم خیز در جامعه می ‌باشد ، با توجه به اهمیت این جرم و تأثیرات فروان آن در جامعه پیشنهاد می گردد قبل از هرگونه طرح شکایت یا دفاع از حضور و همراهی وکیل کیفری متخصص در ضرب و جرح بهره مند گردید .

مفهوم ضرب و جرح عمدی

نزاع و ضرب و جرح رفتاری است که به قصد آسیب ‌رساندن به فرد دیگری که گاه توأم با آسیب روحی ـ روانی است صورت می ‌پذیرد. همه ‌ی ما در محیط کار و یا زندگی خود حداقل شاهد یک ‌بار درگیری در سطح شهر بوده‌ایم ، یا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ، خبری در این زمینه دیده و یا خوانده‌ایم .

وکیل ضرب و جرح عمدی و نزاع

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی رفتارش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز رفتار او عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در این‌ جا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجربه این نتیجه شده است.

نزاع ؛ عبارت است از درگیری مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل رویت ، حداقل بین دو نفر. مفهوم نزاع دسته‌جمعی ، شرکت در درگیری و منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح است ، به عبارتی اقدام به جرم علیه اشخاص که تبعات جزایی برای افراد به‌ بار می‌آورد .

عوامل مؤثر در بروز جرم ضرب و جرح و نزاع

عموم آسیب‌های اجتماعی از جمله نزاع و ضرب و جرح ریشه در مسائل اجتماعی دارند. هرچه مسائل اجتماعی شایع‌تر و فراگیرتر شوند، افراد بیشتری درگیر مسائل اجتماعی می‌شوند. واکنش‌های افراد در شرایط نابهنجار اجتماعی پیچیده‌تر و انحرافی‌تر است. صاحب‌نظران نیز ریشه نزاع و درگیری و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در مسائل اجتماعی می‌دانند .

مشکلات تربیتی و بحران‌های خانوادگی، بیکاری، فقر، احساس تبعیض، نابرابری و طرد اجتماعی، تضادهای فرهنگی در جامعه، بستر نابسامان اجتماعی را برای افراد بوجود می‌آورد و باعث فشار روحی بر افراد شده، به ‌مرور آستانه تحمل آنان را در روبه‌رو شدن با مشکلات زندگی کاهش می‌دهد .

آثار و پیامدهای ضرب و جرح و نزاع

نزاع و ضرب و جرح سبب صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت‌طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی و روحی و روانی و شغلی می‌ شود ، علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مکدر کردن روابط انسانی، امنیت محیط زندگی و کار را هم ازجنبه‌های مختلف تهدید می‌کند و جوامع را دچار نابسامانی و ناهنجاری می‌نماید و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌سازد ، آسیب‌ هایی که موجب ناتوانی دایمی و حتی موقت افراد می‌شوند، تأثیرات اجتماعی، احساسی و اقتصادی زیادی برای فرد آسیب دیده به‌ دنبال خواهد داشت. تحمیل هزینه‌های مالی نیز از جمله تبعات منفی نزاع و ایجاد ضرب و جرح می‌باشد .

وکیل دفاع مشروع

وکیل دفاع مشروع : دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع ، قابل تعقیب و مجازات نیست ، رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون ، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است , در ادامه با توضیحات وکیل دفاع مشروع همراه باشید ‌.

دفاع مشروع چیست

ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می‌ دهیم . از نظر لغوی دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است ؛

جزءاول

دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن ، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است ،

جزء دوم

مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد .

از نظر اصطلاحی دفاع مشروع را این چنین می توان تعریف نمود : دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیت های قانونی پیش‌ بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال می ‌گردد .

وکیل دفاع مشروع

دایره شمول دفاع مشروع مشترک در فقه و قانون

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل ، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد ، فقیه فاضل هندی می فرماید : « چون دفع ضرر ، عقلاً لازم است ، پس دفاع واجب است . »

دفاع از تن و تمامیت جسمانی

مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید :

« …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»

آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده

« و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »

آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل ، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است . در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحوی که فقها ، دفاع از نفس را واجب دانسته اند .

دفاع از عرض و ناموس

در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین ( عرض ، حریم ، اهل ) بکار رفته است . کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده ، کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم ، ساکن و زن به کار رفته است ، از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد .

دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متأخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است ؛ یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود .

دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود. فاضل هندی می فرماید : «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

 1. نیاز شدید به آن مال داشته باشد.
 2. فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.
 3. مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»

امید شاه مرادی – وکیل دفاع مشروع و مشاور حقوقی

وکیل دفاع از حقوق کودکان

وکیل دفاع از حقوق کودکان : در جهان معاصر احترام به حقوق کودک ، اندیشه‌ای اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می‌ رود . بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه ‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند . در عصر حاضر امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضایی و سایر نهادهای حمایتی و با عنوان یک حق برای کودکان مورد نظر و اهمیت است .

وکیل دفاع از حقوق کودکان متعهد

امروزه مجامع قضایی قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در جرائم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند ، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند . حقوق کودک نه‌ تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است ، بلکه جامعه ( قدرت عمومی ) نیز باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان به عنوان آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نماید ، از این رو پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از تضییع حقوق کودکان در دعاوی مربوط به ایشان از حضور و همراهی وکیل خانواده خوب ،  حامی حقوق کودکان بهره مند گردید .

وکیل دفاع از حقوق کودکان

در یک نگاه کلى‌تر ، حقوق کودک را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد : حقوق او از آن جهت که انسان است و حقوق او از آن جهت که کودک است . بخش نخست از حقوق او ، اعم از حقوق فردى ، اجتماعى و اقتصادى ، با حقوق بزرگسالان یکسان است و برخلاف نوع دوم ، موقت ( ویژه دوران کودکى ) نیست ، مثلاً در برخوردارى از حق حیات که مهم‌ترین و اساسی ‌ترین حق هر انسان است ، و نیز حق سلامت جسمانى ، کودک و بزرگسال تفاوتى ندارند .

حقوق کودک در اسلام

قوانین در یک تقسیم ‌بندی کلی به قوانین الهی و بشری تقسیم می‌ شوند . منظور از قوانین الهی آن است که خداوند متعال به وسیله کتب الهی بیان نموده است ، به عنوان مثال :

خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

(أَفَمَن یخْلُقُ کَمَن لَّایخْلُقُ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ)

آیا کسى که مى‌آفریند، هم‌چون کسى است که نمى‌آفریند؟! آیا (غافلید) و متذکّر نمى‌شوید؟!».

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:

(أَفَمَن یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمْ مَن لَا یهِدِّی إِلَّا أَن یهْدَى‌ فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُون) ؛

«و آیا کسى که به سوى حق راهنمایى مى‌کند شایسته‌ تر است که پیروى شود، یا کسى که راه نمى‌یابد، مگر آن که راهنمایى شود؟! پس شما را چه شده، چگونه داورى مى‌کنید؟!»

قوانین بشری به دلیل عدم شناخت کامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد روحی و روانی انسان توجه لازم را داشته باشد ؛ به همین سبب ، این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می‌باشند ؛ لذا تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی و التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز است .

بنابراین ، ضروری است قانون ‌گذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی ، صرفاً به قوانین الهی که جامع ‌ترین آنها در دین مبین اسلام و قرآن آمده است ، تمسک جویند . قرآن از ابتدای کودکی انسان ، وظایف سنگینی بر عهده پدر و مادر او و در ادامه بر عهده‌ حکومت گذاشته است تا انسانی سالم ، مفید و ثمربخش تحویل اجتماع دهند ، در حالی‌که تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی در سطح بین‌المللی برای کودکان نوشته نشده است .

حقوق معنوی کودکان

حقوق معنوی شامل سه بخش ذیل می‌باشد :

 1. حقوق هدایتی ( دعا کردن ، استغفار و طلب توبه ، توجه به دین و خط فکری صحیح )
 2. حقوق تربیتی ( نصیحت و موعظه‌کردن ، مسئولیت پذیری ، پرورش و آموزش تجربه‌ها )
 3. حقوق روانی ( محبت و احترام ، اعتماد و مشورت ، نگرانی و دلسوزی )

نکاتی پیرامون گزارش اصلاحی

نکاتی پیرامون گزارش اصلاحی :بر اساس ماده ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می تواند از قسمتی از ادعای خود چشم پوشی نموده و از دادگاه تقاضا نمایند که قراردادی را که بر این مبنا تنظیم نموده اند را تثبیت نماید. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.. .

ماهیت گزارش اصلاحی

در رابطه با ماهیت گزارش اصلاحی دکتر ناصر کاتوزیان قرارداد مذکور را عقد صلح می دانند و اگرچه اعمال پاره ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ؛ اما دعوای ابطال آن به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه و همچنین درخواست فسخ آن با سبب تدلیس و عیب و امثال این ها امکان پذیر است .

مرجع صدور گزارش اصلاحی

صدور گزارش اصلاحی از سوی مراجع غیر قضایی پذیرفته نیست ، بنابراین حتی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور به علت آنکه دادگاه محسوب نمی شوند ، شأن صدور گزارش اصلاحی ندارند ، ولی شورای حل اختلاف ، به استناد صلاحیت ذاتی که نسبت به دادگاه عمومی در امور مدنی ، قاضی شورا دارای مجوز صدور حکم ماهوی می باشد ، گزارش اصلاحی صادر می کند .

نکاتی پیرامون گزارش اصلاحی

ابلاغ گزارش اصلاحی

چنانچه گزارش اصلاحی صرفاً در حد تأیید صحت توافق اصحاب دعوا باشد به شکل دادنامه تنظیم نشده به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد ؛ اما در صورتی که دادگاه پس از احراز توافق اصحاب دعوا حکمی واقعی صادر نماید که با تکیه بر این توافق داری اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد ، عمل مزبور حکم به معنای واقعی حکم محسوب می شود و در نتیجه باید به شکل دادنامه تنظیم گردیده و مانند سایر احکام به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .

اجرای گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی در صورتی که در قالب رای باشد قطعی است ؛ زیرا بنا به نص قانون مانند احکام دادگاه ها اجرا می شود ، پس لازم می آید که شرایط حکم قابل اجرا را داشته باشد ؛ البته امکان اجرای موقت در مورد گزارش اصلاحی وجود ندارد ، زیرا اجرای موقت حکم ، استثناء بوده و مختص موارد منصوص مانند حکم ورشکستگی می باشد .

گزارش های اصلاحی قابل ابطال

مصادیق گزارش های اصلاحی ممکن الابطال ، قابل احصاء نیست و می بایست با هر مورد بنا به فراخور حال قضیه برخورد نمود . در این صورت شخصی که طرف دعوا بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده ، می بایست ابطال آن را از محکمه صالح درخواست نماید . لازم به ذکر است که چنانچه سازش محقق نگردد ، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند ، لازم الرعایه نیست .

انواع گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی به دو صورت زیر تنظیم می گردد :

 • الف ) پیش از اقامه دعوا ، خواهان از دادگاه درخواست می کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت نماید ؛ چنانچه خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند ، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت مجلس می نویسد و به امضاء طرفین می رساند .
 • ب) پس از اقامه دعوا ، طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند‌ .

مشاور حقوقی سفته

مشاور حقوقی سفته  : سفته یا سفتجه یا فته طلب عنوان حقوقی است که برای نوعی از اسناد تجاری به کار می رود که در اکثر موارد برای پرداخت های آتی مورد استفاده قرار می گیرد ، به این معنی که بر خلاف چک که وسیله پرداخت های سریع است ؛ سفته برای پرداخت در آینده مورد استفاده اشخاص تاجر و غیر تاجر قرار می گیرد . گاهاً اشخاص در استفاده از سفته و امکانات آن دچار مشکلاتی می شوند که رفع آن ، نیاز به اشراف کامل نسبت به قوانین مربوطه دارد ، به همین جهت پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام در این مورد از مشاور حقوقی توسط وکیل سفته آگاه به رویه قضایی و قوانین تجاری ، بهره مند گردید .

آیا صدور سفته عمل تجاری محسوب می گردد ؟

برای پاسخ به این پرسش بایستی قائل به تفکیک شویم ؛ حالت اول : چنانچه تجار در معاملات تجاری خویش از سفته برای پرداخت استفاده نمایند ، تجاری محسوب می گردد ، حالت دوم : چنانچه در معاملات غیر تجاری از سفته استفاده گردد ولو توسط تاجر ، عمل تجاری محسوب نمی گردد .

مشاور حقوقی سفته

استفاده از سفته در غیر از پرداخت دین

اصولاً این سند برای پرداخت های آتی در مورد دین مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما امروزه استفاده های دیگری از این سند می شود ، که از مهم ترین آن می توان به پرداخت برای دیون آینده که مقتضی آن ایجاد شده باشد ، از سفته استفاده می گردد ، برای مثال شخصی به موجب قراردادی تعهد به انجام کاری را می نماید ، برای خساراتی که ممکن است در نتیجه فعل یا ترک فعل متعهد به متعهد له وارد شود ، سفته ای داده می شود تا در صورت بروز خسارت و اثبات آن ، وجه سفته قابل مطالبه باشد ، پس سفته برای تضمین معاملات ، اخذ وام و پرداخت دیون مالی استفاده می شود .

فرم خاص سفته

این نوع از سفته ها در فرم های از پیش تعیین شده بانک مرکزی و یا اداره دارایی نوشته می شود و برای پرداخت آن باید مبلغی به عنوان مالیات بر صدور این سند پرداخت گردد . سفته ها سقف مبلغ مشخصی دارند و این برای تعیین سقف تعهدات صادر کننده استفاده می شود .

وجه تمایز سفته

شخص صادر کننده در سفته تعهد می کند که مبلغ مورد نظر را در موعد مقرر به دارنده یا ذی نفع سفته پرداخت نماید ؛ بنابرابن سفته ماهیتاً دستور پرداخت به ثالث نمی باشد بلکه تعهد صادر کننده به ایفای دین خویش می باشد .

شرایط شکلی سفته

قانونونگذار ایران در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت این سند را مورد توجه قرار داده است ، در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون اخیر الذکر شکل و صورت ظاهر این سند را تعیین نموده و در ماده ۳۰۹ این قانون ، برخی از عمده ترین مقررات برات را در مورد سفته لازم الرعایه دانسته است ‌.

موارد قابل بحث و بررسی در مورد سفته متعدد و بعضاً پیچیده می باشد ، لذا خوانندگان گرامی می توانند در صورت نیاز به اخذ راهنمایی بیشتر از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

مشاور حقوقی بانکی

مشاور حقوقی بانکی : در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات می ‌بایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی توجیه ‌پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و و وثایق صورت پذیرد ؛ بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشان ‌دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می‌شود. البته در پاره‌ای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق می‌گردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است .

مشاور حقوقی بانکی

بانک‌ ها برای گریز از این چالش‌ها در قبال پرداخت تسهیلات وثایقی جهت تضمین برگشت اقساط از مشتریان خود می ‌گیرند و پس از دریافت مطالبات وثایق را به مشتریان عودت می ‌دهند و درصورت عدم پرداخت اقساط وثایق نزد بانک باقی‌ می ‌ماند و طبق ضوابط بانکی از طریق محاکم قضایی جهت وصول آنها اقدام می‌گردد. وثایق بانکی از قبیل چک، سفته، گواهی کسر از حقوق، وثیقه ملکی، سپرده، سهام، اوراق مشارکت، بیمه ‌نامه اعتباری و قبض انبارهای عمومی می‌باشد که از میان این وثایق مهم‌ترین آنها که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد چک، سفته و وثایق ملکی است ، طرح و دفاع دعاوی بانکی علی الاصول توسط مشاور حقوقی بانکی – وکیل پایه یک دادگستری انجام می گیرد .

قالب های حقوقی اخذ وثیقه

اخذ وثیقه، یک عملیات فیزیکی و اجرایی صرف نیست، بلکه دارای ماهیت حقوقی و قانونی است. به عبارت بهتر قانونگذار باید مشخص کند که اخذ وثیقه در قالب چه عقودی و با چه شرایطی قابل انجام است. در ایران، مبنای اخذ وثیقه در قانون مدنی در قالب عقد رهن بیان شده است ، قانون مزبور به پیروی از آرای فقها در رابطه با این عقد ، دو شرط اساسی را مد نظر قرار داده است. این دو شرط عبارتند از:

مشاور حقوقی بانکی

قبض مال مرهونه و لزوم عین بودن آن. قبض مال مرهونه در ماده 772 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و عین بودن آن نیز در ماده 774 مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده 368 قانون مدنی قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع . به عبارت دیگر، هنگامی‌که مالی به رهن داده می‌شود، باید رهن گیرنده، مال مورد رهن را قبض کند در غیر این صورت، رهن صحیح نیست. به‌عنوان مثال هنگامی‌که بانکی ملک مسکونی مشتری را وثیقه می‌گیرد ، باید کلید آن ملک به بانک تحویل داده شود .

محاسن و معایب وثیقه

قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد ، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه ، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات ‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند .

محاسن

علل استقبال بانک‌ها از وثایق ملکی عبارتند از :

 1. املاک و مستغلات به سهولت قابل ارزیابی و قیمت‌گذاری از طرف بانک است
 2.  از خطراتی چون سرقت، فساد، کهنگی و از مد افتادگی (حداقل در مدت زمان معقول و طی دوره بازپرداخت وام) در امان است
 3. باوجود اینکه ارزش ثابتی ندارند، اما بهای آن غالباً سیر صعودی دارد
 4. نیاز به محل مخصوص برای نگهداری و انبار کردن ندارد .

معایب

وثیقه‌گذاری اعیان و اموال نیز با مشکلاتی مواجه است که به شرح ذیل می باشد :

 1. زمین و ساختمان به سادگی قابل خرید و فروش نیست و نقل و انتقال آن می‌بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد که این ثبت نیز تابع تشریفات قانونی است. در واقع سرعت نقد شوندگی املاک پایین است.
 2. انتقال املاک و مستقلات مستلزم پرداخت هزینه‌های ثبت، مالیات و مانند آن است.
 3. بها و ارزش این دارایی ثابت نبوده و باتوجه به شرایط خاص بازار، قابل پیش‌بینی هم نیست.